مرامنامه

                                                                                                                


-
۱مقدمه:
اعمال تبعیضهای جنسیتی و خشونت علیه زنان در جوامع و زمانهای مختلف، ستمی مضاعف را در طول تاریخ به زنان تحمیل کرده است. زنان ایران نیز از این لحاظ وضعیتی مشابه داشتهاند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تأکیدات مکرر حضرت امام خمینی (ره)  بر شخصیت والا و جایگاه شایسته زنان در اسلام، و نقش اجتهاد پویا و فقه نوین در تطبیق احکام و قوانین اسلامی با مقتضیات زمان و مکان، امیدهای زیادی در ارتباط با بازنگری در قوانین برای رفع تبعیضهای جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در کشور ایجاد شد. زنان انتظار داشتند علمای نواندیش حوزهها و فقها در زمینة تدوین قوانین روزآمد و منطبق با نیازهای روز جامعة زنان، گامهای عمده بردارند. گرچه در ارتباط با احقاق حقوق زنان در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، به ویژه پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ گامهایی ارزشمند برداشته شده، اما برخی از مواد مربوط به زنان در قوانین و مقررات مختلف، با جایگاه مطلوب و شایسته‏‏‏‏‏ زنان در نظام اسلامی فاصلة بسیار دارد.

ضمناً به علت عدم تلاشهای منسجم و هماهنگ فرهنگی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی متولی امور زنان، فرهنگ‌سازی بایسته در این ارتباط صورت نمیگیرد و همچنان شاهد تبلیغات ناصواب در این زمینه از سوی رسانههای مختلف فرهنگی و هنری هستیم. همچنین علیرغم ارتقاء روزافزون سطح علم و فرهنگ زنان و عرضه نمونههایی بارز از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی بالای آنها به جامعه، هنوز از این ظرفیت در سطح کشور و نیز مجامع بینالمللی به نحوی اصولی بهرهگیری نمیشود.

لذا وجود تشکیلاتی جدید که با نگاه انتقادی به وضعیت موجود، بتواند علاوه بر تلاش برای ارتقاء موقعیت زنان در کلیه ابعاد و سطوح و فرهنگ سازی در این زمینه، حرکتی بنیادی را در جهت رفع تبعیض از زنان و احقاق حقوق آنان شکل دهد، ضروری به نظر میرسد.

-
۲دیدگاه و خطمشی


دیدگاهها:
الف) اعتقادی:جمعیت پایبند به شریعت اسلام و احکام شرعی است و معتقد است هدف ادیان الهی و خصوصاً اسلام، نجاتتمامی بشریت (اعم از زن و مرد) بوده است و قطعاً هرگونه اعمال تبعیض، رفتار ناروا و خشونت علیه زنان، در تضاد با روح تعالیم اسلامی است؛ بهویژه آنکه پیامبر اسلام تأکید خاص بر تکریم زنان داشته، از آنان پیوسته به احترام و محبت یاد کردهاند.


ب) حقوقی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بالا برای ارتقاء موقعیت زنان برخوردار است و ظرفیت پاسخگویی نیازهای امروز جامعة زنان کشور را دارد، لذا آن بخش از موادّ مربوط به زنان و خانواده در قوانین مدنی، و سایر قوانین و مقررات که در آنها روح قانون اساسی اعمال نشده است، باید مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد.


ج) فرهنگی: علیرغم وجود الگوها و اسوههایی شایسته و ارزشمند چون حضرت زهرا، زینب و خدیجه (س) و دیگر چهرههای تابناک تاریخ اسلام، در ارتباط با چگونگی الگوگیری زن امروز از این بزرگواران، تلاشهای فرهنگی و آموزشی خاصی صورت نگرفته و عمدتاً به ذکر نام آنها و برخی صفات بارزشان بسنده شده است. از طرفی رسانههای جمعی عموماً در ارتباط با ارائه الگویی متین و شایسته از زن مسلمان امروز همواره مشکل داشته و هرگز این وظیفه را به طور جدی دنبال نکردهاند. اهل قلم و هنر نیز جز مواردی معدود، به این امر مهم نپرداختهاند. لذا یک تحول فرهنگی عمیق و گسترده در این حوزه ضروری است.


د) اقتصادی:‌فرصتهای برابر اشتغال برای زنان وجود ندارد و اغلب دختران فارغالتحصیل پس از سالها فراغت از تحصیل به شغل مناسب دست نمییابند و این امر سبب افسردگی و اتلاف نیرو و به هدر رفتن ظرفیتهای فکری و تخصصی آنها میشود.


متأسفانه بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی اشتیاقی برای جذب نیروی زن ندارند و در آگهیهای استخدامی خود جایی را برای جذب زنان داوطلب کار در نظر نمیگیرند. همچنین نقش زنان به عنوان یکی از گردانندگان اقتصاد خانواده و کار و تلاش بیوقفه آنان برای سامان دادن به امور خانواده در جایی لحاظ نمیشود و زنان خانهدار در ازای کار طاقت‌فرسای خود در ارتباط با امور خانه و فرزندان هیچگونه حقوقی دریافت نمیکنند. زنان روستایی‏ و عشایر نیز از مشکلات مضاعف در این مورد رنج می‏برند.


حمایت وسیع و همهجانبه از زنان در این زمینه از وظایف قوای مقننه و مجریه است.


س) اجتماعی - سیاسی:برغم رشد چشمگیر علمی و توانمندیهای انکارناپذیر زنان در عرصههای مختلف فکری، فرهنگی، اجرایی و مدیریتی، جای آنها در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کلان کشور خالی است. زنان، بهویژه در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، با حضور پررنگ خود در صحنههای سیاسی، اجتماعی و اجرایی تواناییهای خود را به جامعه عرضهکردهاند.


امروزه در بسیاری از کشورها از ظرفیتهای زنان به لحاظ روحیه بالای مسؤولیتپذیری و دیگر دوستی، در مدیریتهای بحران و مدیریتنهادهای اجتماعی استفاده میشود.


تلاشهای زنان در سالهای اخیر برای کسب جایگاههای شایسته در مدیریت کلان کشور،‌ متأسفانه با موفقیت چندانی روبهرو نبوده است و این مهم نیاز به فعالیت و تلاش بیشتر، از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی زنان دارد.


ط) بینالمللی: علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر و موفقیت‌های درخشان زنان در زمینههای علمی، فرهنگی و سیاسی، حضور آنان در محافل و مجامع جهانی، جدیگرفته نمیشود. حضور پر رنگ و معنی‌دار (و نه تشریفاتی) زنان اندیشمند و نخبة ایرانی در عرصههای بینالمللی، نه فقط موجب ارتقاء جایگاه زن ایرانی در صحنة جهانی میشود، بلکه قطعاً موجب تسریع در روند صلح جهانی و مایة افتخار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.


هـ ) دولتی:‌ دولت جمهوری اسلامی در این زمینه وظایفی سنگین و پراهمیت دارد که به برخی از آنها فهرستوار اشاره میشود:


ـ برنامهریزی وسیع و همهجانبه برای رفع کلیه موارد تبعیضآمیز حقوقی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی زنان، با فعالتر کردن نهادهای دولتی ذیربط در این زمینه؛ کمک به NGO های فعال زنان؛ و تهیة لوایح مورد نیاز برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی


-
تلاش برای نیل به خانوادة مدرن و متعادل، که در آن کلیه اعضای خانواده، اعم از همسران و فرزندان به وظایف خود در قبال ادارة امور خانواده عمل کنند و خانواده کانون مودت، مهربانی، تعامل و تلاش مشترک برای نیل به اهداف مشترک باشد و در کارِ خانه و امور مربوط به نگهداری و تربیت فرزندان،‌ مردان همکاری لازم را با همسران خود داشته باشند. برای نیل به این مهم لازم است در ارتباط با ساعات کار زنان باردار و شیرده و شیوة استفاده از خدمات آنان ـ در واقع برای حفظ کیان و بقای خانواده ـ امکاناتی ‏برای زنان شاغل فراهم آید، به نحوی که خانهداری و فرزندداری خوب آنها به بهای از دست دادن شغل یا تضعیف موقعیت شغلی آنها تمام نشود.


-
تلاش برای ارتقاء سطح مدیریتی زنان


خط مشی:
برای نیل به اهداف تعریف شده، جمعیت زنان مسلمان نواندیش(ایران)، خط مشیهای زیر را اتخاذ میکند:
ـ تلاش جدی برای ارتقاء دانش فرهنگی ـ سیاسی جامعه، و بالاخص زنان، از طریق فعالیتهای مختلف فرهنگی،‌ هنری، آموزشی، پژوهشی و سیاسی


ـ تلاش در جهت ارتقاء جایگاه زنان در سطح احزاب و گروههای سیاسی،‌ از طریق رایزنی با ارکان در احزاب مختلف و فعالیتهای فرهنگی، مطبوعاتی و سیاسی لازم در این زمینه


ـ همکاری فعال با نهادهای حکومتی و غیرحکومتی برای ارتقاء موقعیت زنان و رفع تبعیض و خشونت از آنان


ـ ایجاد ارتباط مستمر و نظام‌مند با نهادها و سازمان‌های شناختهشدة مدافع حقوق بشر و صندوق‌های حمایتی بینالمللی


ـ برگزاری گردهماییها، میزگردها و برنامههای سخنرانی و کارگاههای آموزشی به منظور نیل به


اهداف موردنظر
ـ انتشار نشریه و بولتن‌ها و جزوات و کتب مورد نیاز برای نیل به اهداف موردنظر
ـ تلاش گسترده و همه جانبه برای ایجاد ارتباط با کلیة زنان کشور از هر صنف و گروه و در هر سطح از معلومات و تحصیلات و جذب آنان به جمعیت
ـ موضع‌گیری در مورد سیاست‌های داخلی و بینالمللی کشور به طور عام و در مورد زنان، به طور خاص
ـ نظارت و نقد عملکرد مسؤولین، به منظور برقراری عدالت اجتماعی، به ویژه در زمینه زنان
ـ برگزاری برنامههای تجمّع و راهپیمایی در صورت لزوم