رييس‌جمهور اسلامي ايران در سخنراني خود در هفتادمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با تكيه بر ظرفيت صلح‌سازي و صلح‌باني اين سازمان، به نوعي تجربه ديپلماتيك دولت خود را در برجسته كردن نقش و ابزار سياسي در حل و فصل مشكلات منطقه و جهان مورد تاكيد قرار داد. مهم‌ترين محور سخنان حسن روحاني را شايد بتوان در توان سياست خارجي براي حل چالش بزرگ ايران با جامعه جهاني دانست. آنجا كه هنوز با گذشت چند ماه از توافق هسته‌اي از پيروزي سرداران ديپلماسي ايراني در عرصه سياست خارجي ياد مي‌كند و منطق، استدلال و اخلاق را كليدواژه‌هايي مي‌خواند كه در اين دنياي پر از خشونت روي ميز ايران قرار گرفتند تا بزرگ‌ترين پرونده سال‌هاي اخير كشور را به سرانجام مطلوبي برسانند.

 رييس‌جمهور اسلامي ايران در سخنراني خود در هفتادمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با تكيه بر ظرفيت صلح‌سازي و صلح‌باني اين سازمان، به نوعي تجربه ديپلماتيك دولت خود را در برجسته كردن نقش و ابزار سياسي در حل و فصل مشكلات منطقه و جهان مورد تاكيد قرار داد. مهم‌ترين محور سخنان حسن روحاني را شايد بتوان در توان سياست خارجي براي حل چالش بزرگ ايران با جامعه جهاني دانست. آنجا كه هنوز با گذشت چند ماه از توافق هسته‌اي از پيروزي سرداران ديپلماسي ايراني در عرصه سياست خارجي ياد مي‌كند و منطق، استدلال و اخلاق را كليدواژه‌هايي مي‌خواند كه در اين دنياي پر از خشونت روي ميز ايران قرار گرفتند تا بزرگ‌ترين پرونده سال‌هاي اخير كشور را به سرانجام مطلوبي برسانند. حسن روحاني با تاكيد بر مشكلات حاد جامعه جهاني، تروريست و افراط‌گرايي در منطقه، مصايب و آلام مردماني را برشمرد كه در اين منطقه از جهان سكني گزيده‌اند. رييس‌جمهور ايران با تاكيد بر رويكرد تعامل جمهوري اسلامي با جامعه جهاني، نه تنها اهداف مردم ايران را براي بهبود همه‌جانبه شرايط و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي مطرح ساخت بلكه از همه كشورها براي حل چالش‌هاي اين منطقه و جهان دعوت به همكاري كرد. در واقع آنچه رييس‌جمهور ايران با خطاب قرار دادن رييس و حاضرين در جلسه به آن اشاره كرد، همان مباحثي بود كه در دو سال گذشته از دوران رياست‌جمهوري خود از سوي وي و همكارانش بارها مطرح شده است. اما مهم‌ترين مبحثي كه حسن روحاني به درستي به آن اشاره كرد حوادث تلخي بود كه جامعه مسلمانان در كنگره حج با آن مواجه شدند؛ موضوعي كه آنچنان از درجه اهميت برخوردار بود كه مطلع سخنان وي شد و او به نمايندگي از ملت سوگوار ايران سخنان خود را آغاز كرد.

به نظر مي‌رسد آنچه را كه بايد در سخنراني روحاني در مجمع عمومي مورد تاكيد ويژه قرار داد تلاش براي همگرايي و همكاري بين‌المللي براي پايان دادن به مشكلات موجود در جهان بود. وي رويكرد همكاري چندجانبه و استفاده از ابزارهاي سياسي مناسب و نه خشونت‌آميز و جنگ را راه‌حل پايان دادن به مشكلات بشري خواند. يعني آنچه امروزه از نيازهاي اساسي جامعه بين‌المللي به شمار مي‌آيد و البته نقطه مغفول مانده در سياست بين‌المللي است. آنچه از سوي رييس‌جمهور مورد تاكيد قرار گرفت و متناسب فضاي مجمع عمومي بوده، آرمان‌ها و ايده‌آل‌هاي جامعه بشري است كه طبق آن موضوع صلح و امنيت براي همه جهان و پايان دادن به نابرابري‌ها را برجسته ساخت. اجرايي ساختن آرمان‌ها و دستيابي به اين اهداف آن هم با توجه به تجربيات بين‌المللي، نيازمند عزم جهاني براي مقابله با نابرابري‌هايي است كه به رشد خشونت و افراطي‌گري دامن زده و تهديدات را متوجه صلح و ثبات بين‌المللي مي‌سازد. در مجموع بايد گفت كه تجربه موفق حسن روحاني در حوزه سياست خارجي و در دستيابي به توافق هسته‌اي نفوذ كلام وي را تا آنجا تقويت كرده كه سومين حضور او در مجمع عمومي ملل متحد مي‌تواند موجب انتقال اين تجربه بر ساير حوزه‌ها و در عرصه‌هاي ديگر سياست خارجي شود.

منبع: روزنامه اعتماد