تاكيد رييس‌جمهور در صحبت‌هاي ديروزشان بر محورهايي بود كه به‌طور طبيعي جزو شاخص‌هاي سياست داخلي شمرده مي‌شود. اينكه آقاي روحاني بر خرد جمعي تاكيد مي‌كند كه اين خرد جمعي در واقع دو سال پيش باعث شكل‌گيري دولت ايشان شد و ادامه كارها و فعاليت‌هاي دولت بر اساس همين خرد و عقل جمعي نشانگر اين است كه اين دولت حداكثر تلاش خود را به كار بسته است تا خرد را در مديريت كشور حكمفرما كند و بيشتر برنامه‌هاي دولت بر مبناي برنامه محوري باشد نه شخص محوري. نكته مهمي كه ديروز در صحبت‌هاي رييس‌جمهور مطرح شد تاكيد حفظ و تداوم اعتماد و اميد در فضاي سياست داخلي كشور بود، بحثي كه در ديدار هيات دولت با رهبري هم مورد تاكيد قرار گرفت. در هر صورت تداوم اعتماد و اميد در جامعه نياز به اقداماتي دارد كه هم از تداوم، دقت و سرعت عمل بالا و هم در عين حال ملاحظه حفظ آرامش در فضاي داخلي كشور مدنظر قرار گيرد. به همين دليل با توجه به موضوع محوري امسال كه مورد توجه همه جريان‌هاي موجود در كشور است و توجه جامعه را نيز به خود معطوف كرده است در صورتي كه اين انتخابات قانوني و با رعايت سلامت هر چه بيشتر برگزار شود و دستگاه‌هاي قانوني اعم از مجريان انتخابات و دستگاه ناظر بر انتخابات با رعايت قانون و آنچه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده و با توجه به اينكه رييس‌جمهور مامور اجراي آن است و بتواند اين ماموريت را به نحو احسنت انجام دهد بي‌شك مي‌تواند اميد و اعتماد را در جامه تداوم بخشد و نشاط سياسي را كه از دو سال پيش به جامعه بازگشته است پررنگ‌تر كند. در عرصه اقتصادي تاكيد رييس‌جمهور بر شفافيت و مبارزه با فساد بود، مشكلي كه به نظر مي‌رسد اقتصاد ما به‌شدت از آن رنج مي‌برد. تاكيد شفافيت در اين امر نكته قابل توجه بود كه همت بالايي را از سوي دولت مي‌طلبد تا بتواند در اين عرصه پيش برود. در مورد رفع حصر ايشان صحبت كردند، بايد توجه داشت كه رفع حصر امروز تبديل به يك مطالبه جدي در جامعه شده است و با توجه به اميدبخشي‌اي كه به‌طور كلي در طول صحبت‌هاي ايشان حكمفرما بود و با توجه به رويكردي كه ايشان در عرصه سياست خارجي داشتند، كه منجر به يك توافق تاريخي و مهم شد، در واقع تداوم همان رويكرد در فضاي داخلي كشور همراه با حفظ آرامش و سعه‌صدر از سوي جامعه به هرترتيب بتواند اين مطالبه ملي را هم پاسخ دهد. من معتقدم در همين حد پاسخ دادن به مساله رفع حصر هم جاي اميدواري دارد و قطع به يقين طرح اين موضوعات و پاسخگويي رييس‌جمهور مي‌تواند تداوم اميد و قوت بخشيدن به آن را در جامعه امروز ايران بيشتر كند. نبايد فراموش كرد كه اميد نقش پررنگي در آينده سياسي ايران و به همان نسبت در تقويت منافع ملي ايران بازي خواهد كرد.

منبع: روزنامه اعتماد