دولت يازدهم ميراث‌دار انبوهي از مشكلات و نا‌بساماني‌هايي بود كه از دولت قبل به جا مانده بود. اما شايد يكي از مهم‌ترين ميراث‌هاي باقي‌مانده براي حسن روحاني وضعيت رواني حاكم بر جامعه بود كه به دليل سوء‌تدبير دولت نهم و دهم در حوزه‌هاي مختلف موجبات رويگرداني تدريجي طبقات مختلف مردم جامعه از دولت را فراهم آورد و شايد به همين دليل بود كه حسن روحاني در دورافتاده‌ترين نقاط كشور هم با فاصله چشم‌گيري نسبت به ساير رقبايش كه گفتمان دولت قبل را دنبال مي‌كردند، پيشي گرفت و برنده قطعي انتخابات ٩٢ شد. جامعه نه تنها به دليل كوچك شدن اقتصاد كشور دچار مشكل شده بود بلكه عملكرد دولت نهم و دهم به دليل رفتارها و سياست‌هايش و ادبياتي كه در قبال جامعه و شهروندان استفاده مي‌كرد باعث شد تا نوعي افت سرمايه اجتماعي پديد بيايد و آن از ميان رفتن آرامش خاطر در ميان شهروندان و جامعه بود. دولت روحاني در دو حوزه موفق عمل كرده است و توانسته بخش بزرگي از وعده‌هايش در دو حوزه سياست خارجي و اقتصادي جامه عمل بپوشاند. در اقتصاد توانسته نرخ تورم را كنترل كند. بي‌ترديد به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كنترل نرخ تورم يكي از بزرگ‌ترين هنرهاي هر دولتي شمرده مي‌شود به ويژه كه دولت روحاني از يك سو با بدهي‌هاي ميلياردي دولت قبل و از سوي ديگر با كاهش قيمت نفت رو‌به‌رو بود اما با اين حال به خوبي توانست اوضاع را مديريت كند. در سياست خارجي هم با در پيش گرفتن سياست تنش‌زدايي و اعتماد‌سازي توانسته زمينه‌هاي توافق نهايي و پايان دادن به مناقشه هسته‌اي را فراهم كند. اما در حوزه سياست داخلي با توجه به سنگ‌اندازي مخالفان و كارشكني در مسير برنامه‌هايش و البته سازماندهي مجدد خودسرها با هدف مقابله با برنامه‌هاي دولت، روحاني موفق نشده تا در اين حوزه اقدام چشم‌گيري انجام دهد و وعده‌هايش در اين حوزه را عملي كند. اما با توجه به اينكه غالب رويكرد مردم ايران در انتخابات سال ٩٢ بحث اقتصاد و سياست خارجي بود، مي‌توان عملكرد روحاني را موفق ارزيابي كرد. همين عملكرد موجب شده تا مردم كمي آرامش خاطر پيدا كنند و نسبت به آينده اميدوار باشند. همين آرامش در جامعه در واقع همان سرمايه مهمي است كه در دولت قبل از ميان رفت اما دولت روحاني در اين دوسال توانست بخش مهمي از اين سرمايه را بازگرداند. با توجه به روندي كه دولت در پيش گرفته و اگر دولت بتواند به توافق نهايي هسته‌اي دست پيدا كند، بي‌شك اين اميد و آرامش در جامعه ايران بيشتر خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد