آذر منصوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی عملکرد فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: متاسفانه عملکرد فراکسیون زنان در مجلس تناسبی با خواست و مطالبات زنان امروز جامعه ندارد و یا حداقل بخش قابل توجهی از زنان جامعه امروز ما را راضی نمی‌کند. این فعال حوزه زنان ادامه داد: متاسفانه لوایح مرتبط با حوزه زنان نیز که به مجلس ارائه می‌شود، بدون در نظر گرفتن مطالبات، نیاز‌ها،مشکلات و چالش‌های پیش‌روی جامعه زنان است که نمونه مشخص آن طرح کاهش ساعت کاری زنان بود که علی رغم اینکه انتقادات زیادی به این طرح وارد شد، اما متاسفانه این طرح به تصویب رسید. منصوری تصریح کرد: نه تنها شاهد چنین مصوباتی در مجلس هستیم، بلکه در سایر مسائل مربوط به زنان هم که به هر حال به مجلس ارتباط پیدا می‌کند، شاهد واکنش قابل توجه و تاثیرگذاری ازجانب نمایندگان زنان به ویژه در نطق‌های میان دستور نیستیم. به گفته وی نه تنها حضور زنان در مجلس به لحاظ کمی نگران کننده است، بلکه به لحاظ کیفی نیز انتظاراتی که در جامعه زنان وجود دارد، آن طور که باید از سوی نمایندگان زن مجلس پیگیری نمی‌شود.