دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در پاسخ به سوال «قانون» مبني براينكه آيا گفت‌وگوي ملي دراين بازه زماني كه مشكلات فراواني پيش روي كشور است، مي تواند به مشكلات مهم كشوركمك كند،گفت:« از گذشته و حتي امروز زماني كه درهمه جوامع وقتي مشكل ومساله خاصي پيش مي‌آيد، فارغ از نگاه قومي، مذهبي،ديني، سياسي، منافع وامنيت ملي تحت تاثير آن مسائل قرار مي‌گيرد. درواقع تمام معقولان جامعه باتمام قوا تلاش مي‌كنند كه با گفت‌وگو ملي، وفاق و وحدت كلام درداخل كشورايجاد كنند».

اين نماينده مجلس ششم با اشاره به زيرساخت‌هاي يك گفت‌وگوي كارآمد خاطرنشان‌كرد:« اين روزها كه كشور با مشكلات فراواني روبه رو است، گفت‌وگوي ملي درباره مسائل و مشكلات كشور بايد فارغ از مشكلات زير و درشت سياسي، اجتماعي وفرهنگي صورت بگيرد زيرا وحدت ملي ابزاري است كه مي تواند روي بسياري از مسائل اثرگذار باشد و معضلاتي كه كشور و به ويژه مردم را با آن روبه‌رو كرده است، رفع كند زيرا درواقع گفت‌وگوي ملي براي حفظ امنيت ومنافع ملي يك ملت است كه در كشور زندگي مي‌كنند».

اين فعال سياسي با اشاره به خوانش‌هاي متفاوتي كه از گفت‌گوي ملي در ميان جريان‌ها و اشخاص سياسي مطرح مي شود، ادامه داد:« معني كلمه گفت‌وگو در جامعه مشخص است و براي به نتيجه رسيدن اين اقدام، احزاب نيز بايد به نحوي دراين گفت‌وگو نقش وسهمي ايفا كنند؛چون احزاب با افراد وگروه هاي مختلفي ارتباط وهمفكري دارند كه درقالب حزب قرار گرفته اند. درواقع احزاب مي توانند موضوع گفت‌وگو را مشخص كنند».

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش افزود:«كلمه گفت‌وگو به معناي يكي شدن وايجاد وفاق ووحدت است و هرفردي مي تواند با تعابير وزبان خودش با گروه هاي مختلف اجتماعي ارتباط برقرار كند تا اين گفت‌وگو ايجاد شود»

فاطمه‌راكعي معقتد است كه براي افزايش كارآيي يك گفت‌وگو بايد تمهيدات لازم در نظر گرفته شود و در همين راستا به نكته‌اي اشاره كرد و گفت:« به نظر من شخصيت هاي برجسته كشور كه در منصب‌هاي مختلف اين جامعه تاثيرگذار هستند نيز بايد براي ايجاد اين گفت‌وگو تلاش كنند و نقش ايفا كنند تا اين گفت‌وگو شكل بگيرد وهمه با يكديگر به صورت يكپارچه براي حل مشكلات كشورتلاش كنند».

وي در ادامه اشاره كرد:«اگر اين رويه پيش برود، بي‌شك نتيجه اين گفت‌وگو وفاق ويك‌صدا شدن ملت است». دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش افزودهميشه يك صدا شدن نتيجه بهتري از تك صداي دارد. مسائل سياسي واختلافات ريزودرشت سليقه اي، فرهنگي و قومي هميشه وجود داشته است و دركنارآن رقابت ها بوده وهست .اما زماني دركشور مسائل حادي پيش مي‌آيد كه همه خردورزان وانديشمندان از هرجبهه وجناحي كه هستند بايد سعي كنند كه گفت‌وگوي ملي شكل بگيرد ودرآن مشاركت وانديشه ورزي كنند زيرا مسائل ملي فراتر از جهت‌گيري‌ها ومنافع حزبي وسياسي است».

نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي درادامه گفت:« بي‌شك اگر گفت‌وگو ملي جدي گرفته شود در رفع مسائل ومشكلات كشور موثر خواهد بود و مسئولان با يكديگر همگرا مي‌شوند زيرا دشمن هميشه از جايي رسوخ مي كند كه گسستگي هايي دربين مسئولان واقشارمختلف جامعه وجودداشته است».اين فعال سياسي در پايان تاكيد كرد:«زماني كه همه روي يك موضع و درباره يك موضوع حرف مي زنند و درواقع وفاق ووحدت ملي ايجاد شده كه اين امر قطعا دشمنان را نااميد خواهد كرد».