در خلال گفت‌وگو، ارزش‌های مشترکی شناخته می‌شوند که علی‌القاعده باید مبنای توافق در عمل قرار گیرند. هدف مبدع گفتگوی‌تمدن‌ها که ایده‌ای در برابر جنگ تمدنها بود، با این تعریف از گفت‌وگو به دنبال راهی بود که جامعه جهانی با حرکت در مسیر آن به صلحی پایدار دست پیدا کند.

در شرایط امروز ایران، پس از سالها که از طرح گفتگوی تمدن‌ها می‌گذرد، مبدع این ایده همچنان راه برون رفت از این بزنگاه سخت را گفتگوی‌ملی می‌داند و بارها پیشنهاد آن را مطرح کرده است.گفت‌وگویی که با هدف رسیدن به تفاهم ملی مطرح می‌شود و در پس آن باید به راه‌حل‌هایی رسید که ممکن با جراحی‌های دردناک و سخت نیز روبرو باشد.

اگر باور داریم که دست یابی به تفاهم ملی برای رسیدن به دریافت و فهم مشترک از واقعیت‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها یک ضرورت است باید به گفتگو بنشینیم. بی تردید مجموعه حاکمیت و نیروهای سیاسی باید آماده برداشتن گام‌های بزرگ باشند. چرا که برای پیشبرد گفت‌وگوها در جامعه جهانی، باید ابتدا این اصل در داخل کشور به یک ضرورت تبدیل شود.

در کنار روشن بودن ضرورت و پذیرش و روشن بودن هدف این گفت‌وگوها، باید در قدم اول برای به نتیجه رسیدن، هنر خوب شنیدن را در خود تقویت کنیم.