ضرورت صیانت اصلاح طلبان از نهادهای انتخابی

 

اگر نگوییم انتخابات تنها عرصه مشارکت سیاسی برای اعمال نظر و‌رای مردم در تعیین سرنوشت خود است،اما می توان ادعا کرد که صندوق رای موثرترین امکان موجود و در اختیار اصلاح طلبان برای جریانسازی مشارکت مردم و بهبود عملکرد نهادهای انتخابی در ساختار قدرت است.در واقع اتکا اصلی اصلاح طلبان به انتخابات،تلاش برای تقویت جمهوریت نظام است که تنها عرصه عرض اندام و تاثیرگذاری آنهااست.این مهم ترین بخش از راهبرد اصلاح طلبان برای تحقق مردمسالاری در پرتو نظام جمهوری اسلامی است.

بطور قطع اصلاح طلبان در کنار توجه به این اصل مهم باید به گفتمانی مشترک در همه زمینه هایی که این مسیر را هموارتر می کند دست پیدا کنند. گفتمانی که همه ابعاد سیاست داخلی،سیاست خارجی و شاخص های توسعه همه جانبه را در بر گیرد و‌در نهایت بتوانند به الگویی مشترک برای تحقق حکمروایی خوب نیز دست پیدا کنند.

بر این مبنا علی القاعده خط قرمز اصلاح طلبان مجموعه ای رفتارها و‌راهبردهای است که انتخابات و‌ صندوق رای را از حیث انتفاع خارج کند و‌در نتیجه کاهش مشارکت مردم را به دنبال داشته باشد،

اصلاح طلبان بعد از وقایع تلخ سال ۱۳۸۸در سه انتخابات گذشته به رغم همه محدودیت ها توانستند حداکثر بهره برداری را از انتخابات و صندوق رای در جهت برداشتن هر چند گامهایی کوچک در خدمت به راهبرد اصلاح طلبی بردارند،هرچند ممکن است در مجموع با انتقادهایی نیز همراه باشند که این هم اقتضای هر رفتار و‌کنش سیاسی است و باید با آسیب شناسی آنچه گذشت و رفع انتقادات در انتخابات بعدی با اشتباهات و‌نقدهای کمتری مواجه باشند.

با اینمقدمه آنچه به نظر می رسد در درجه اول،تلاش مخالفین داخلی و خارجی این جریان برای تضعیف نهادهای انتخابی برآمده از اصلاحات است تا امید شکل گرفته در دل صندوق رای و انتخابات به یاس و ناامیدی تبدیل شود و در نهایت نیز کاهش مشارکت مردم در انتخابات بعدی شانس اصلاح طلبان را برای پیروزی در رقابت های بعدی انتخابات به حداقل ممکن برسانند.

طبیعی است که نهاد دولت و شورا و شهرداری در چنین شرایطی در معرض بیشترین هجمه ها قرار گیرد.اما این هجمه ها نباید نافی نقد منصفانه و کارشناسانه ای باشد که می تواند در بهبود عملکرد این نهادها موثر باشد.

آنچه که بیش ار پیش می تواند این هجمه ها را خنثی سازد،تلاش برای شفاف سازی بیشتر دولت و شهرداری و شورا و‌نیز پاسخگویی و اطلاع دقیق از عملکرد های این نهادهای انتخابی است.

اصلاح طلبان (شورا،شهرداری و دولت مورد حمایت آنان)کمتر از چهار سال فرصت دارند تا ثابت کنند اعتماد و انتخاب مردم به این جریان سیاسی ثمرات خود را در زندگی امروز و‌آینده مردم به جای گذاشته است.