آذر منصوری

از آنجا که بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، تحلیل های متفاوتی نوشته شده است و علی القاعده از این‌پس نیز نوشته خواهد شد، صرف نظر  از هرگونه قضاوتی راجع به این‌تحلیل ها به نظر می رسد که بدون تدوین الگوواره ای که مبنایی نسبتاً علمی نیز داشته باشد، نمی توان به تحلیل و ارزیابی که همه جوانب را مد نظر داشته باشد، دست یافت . با مشخص شدن این متدولوژی شاید بتوان به ارزیابی دقیق تر از امریکای پس از ترامپ،جهان‌پس از ترامپ ،خاورمیانه پس از ترامپ و در نهایت ایران پس از ترامپ نیز  دست یافت.خارج از این قاعده ممکن است ، هر تحلیلی در کنار پرداختن به بخش هایی از واقعیات، همه ابعاد موضوع را در بر نگیرد.

 به باور من امروز با روی کار آمدن ترامپ ،سوال اصلی که همه دموکراسی خواهان ایران و جهان باید به آن پاسخ دهند ،این است که چرا در کشوری با بیش از دهه ها تجربه تحزب و دموکراسی و انتخابات آزاد ، چنین فردی با چنین‌ویژگی هایی،با اقبال اکثریت مردم این‌کشور مواجه می شود و در نهایت حداقل در چهار سال  آینده ،عهده دار رهبری امریکا شده است؟

طرح این سوُال به عنوان سوُال اصلی می تواند به پژوهشی تبدیل شود که بتوان در قالب آن به مجموعه ای از سوُال ها پاسخ داد .

برای پاسخ به سوُال اصلی علی القاعده باید به سوالهای دیگری ذیل این سوال پاسخ داد. و برای هریک از این سوُالات و به خصوص سوُال اصلی ،هر محققی بتواند فرضیه هایی ارائه دهد و در پی اثبات آن باشد.

بدون‌تردید، بدون بررسی و شناخت متغیرهایی که در این روند اثر داشته اند و مختصات درونی و بیرونی این کشور را شکل می دهند ،نمی توان به نتیجه قابل قبولی دست یافت.متغیرهایی مانند ،احزاب امریکا،سیاست های امریکا از زمان شکل گیری نهادی به نام دولت در همه زمینه های داخلی و بین المللی که در نهایت گفتمان مسلط در این کشور را شکل می دهد تا به امروز و نیز جامعه کنونی امریکا ، ویژگی ها و شعارها و برنامه های ترامپ و رقیب انتخاباتی او، باید در این آسیب شناسی مورد بررسی  و مطالعه قرار گیرد.هر یک از این متغیر ها نیز به عنوان متغیرهای وابسته دامنه ای از متغیرهای جزیی تر را شامل می شود که علی القاعده نیاز به مطالعه و بررسی های همه جانبه دارد.

این نوشته با کمک شما مخاطب گرامی می تواند کامل تر نیز بشود.برای اینکه به سوُال اصلی پاسخ گوییم چه متغیرها و سوُالاتی و فرضیه هایی در این پژوهش قابل تعمیم است؟