گسترش تکنولوژی ارتباطات و پدید آمدن عرصه های نوین و وسیع اطلاع رسانی فرصت های جدیدی را ایجاد کرده که اگر از این فرصتها و بسترها به درستی بهره برداری نشود ،خود می تواند به تهدیدی جدی برای مناسبات انسانی تبدیل شود .

فرصت فضای مجازی و به طور خاص نرم افزار تلگرام نیز یکی از این فرصت های جدید اطلاع رسانی است. نرم افزاری که روزبروز کاربردهای جدیدتری ارایه می کند و به طور ویژه دسترسی کاربران را به زوایا و اشکال جدیدی از صحنه اطلاع رسانی روز فراهم می کند.

از این منظر، از یکسو تلگرام در بین ایرانیان با اقبال خوبی مواجه شده است به نحوی که بر اساس اخبار موجود گفته می شود، نزدیک به نیمی از ایرانیان به آن دسترسی دارند و از سوی دیگر با پدید آمدن ظرفیت کانالهای تلگرام ، فرصت مناسبی برای گروهها و جریانات سیاسی نیز پدید آورده که برای ارتباط بیشتر با مخاطبان خود از مزایای آن بهره مند گشته و به عنوان ابزار موثری در بزنگاه انتخابات در راستای اطلاع رسانی، شفافیت، رفع ابهام و تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان مورد توجه گروهها و افراد سیاسی قرار گرفته است.

از این رو اگرگروههای سیاسی نتوانند از استراتژی موثر برای استفاده و مدیریت فضاهای منتسب به خود در این فضا استفاده کنند،این فرصت، فی نفسه می تواند به تهدیدی علیه آنان تبدیل شود.

لیست های خود ساخته برخی افراد و گروههای رقیب که با استفاده از ترکیبی از اسامی شاخص اصلاح طلبان و اغیار، سعی در استفاده از اعتبار و وزن عنوان اصلاح طلبی و لیست اصلاح طلبان برای تزریق جاماندگان از لیست های خود (افراطیون) به نام اصلاح طلب دارند، از جمله ی رویدادهای منافی اخلاقی است که در روزهای اخیر و به طور خاص امروز، مشاهده شده و می شود. اقدام به انتشار لیست های کذبی که از یک سو مخاطب را دچار سردرگمی می کند و از سوی دیگر ،برای فرصت طلبان و رقبا ،امکان ضربه زدن در برنگاه مهم انتخابات را فراهم می کند و با هدف سو استفاده از درج برخی اسامی غیراصلاح طلب در این لیستها اقدام به انتشار آن از سوی رسانه های رقیب می شود.

به نظر می آید اصلاح طلبان که در شرایط کنونی از اقبال و اعتبار و پایگاه رای و مطلوبیت عامه قابل توجهی در افکار عمومی برخوردارند بیشتر از رقبای خود در معرض این تهدید هستند.انتشار این لیست ها توسط سایتها و خبرگزاریهای جریان رقیب، و سپس انتشار آن در فضای مجازی و کانال های مختلف بدون ذکر منبع اعلام و تایید این اسامی (که خود نشان از کذب بودن این لیست ها با اهداف مذکور دارد) یکی از شگردهایی است که رقبای اصلاح طلبان این روزها برای ایجاد تفرقه و شایعه پراکنی و سردرگمی مخاطب از آن بهره برداری می کنند.

بنابر این توصیه اکید می شود :

1.مخاطبین ائتلاف اصلاح طلبان اخبار را فقط از مراجع شناخته شده ،که شامل سایت ها و خبرگزاری ها ک کانال های رسمی اعلام شده ی اصلاح طلبان است و منبع آن نیز مشخص و مرجع اعلام خبر و لیست صراحتا درج می گردد؛ پیگیری کنند.

2.به اطلاعیه های ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان توجه کنند.

3.ائتلاف گام دوم اصلاح طلبان در استان ها نیز در اسرع وقت نسبت به راه اندازی سامانه رسمی خود اقدام کنند.

4.کاربران نیز در این میان تکلیف خود در آستانه ی انتخابات مهم پیش رو را ایفای به نحو مطلوب کنند و مراقب انگشت های خود باشند و به محض دیدن یک خبر قبل از اطمینان از صحت و سقم آن از انتشار آن خودداری کنند.(خصوصا اخبار شایعه پراکنانه از منبع رسانه های رقیب)

5. این روزها اصلاح طلبان علی رغم همه محدودیت ها و موانع از اقبال بی نظیری در بین مردم برخوردارند در حال عبور از یک گردنه سخت قرار دارند و رقیب ناتوان از جلب مخاطب ،طبیعی است که از هر امکانی برای تحت تاثیر قرار دادن اصلاح طلبان و نیز جذب بخشی از آرای آنان استفاده خواهد کرد و به طور قطع هوشیاری اصلاح طلبان و گروههای مرجع در این گذر بسیار در خنثی کردن این تهدیدها ثمر بخش خواهد بود .