ايجاد و افزايش همكاري دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد افزايش همدلي و همزباني دولت و مردم كه توصيه مقام معظم رهبري بوده است را باعث مي‌شود در سال همدلي و همزباني دولت و مردم، رويكرد دولت تدبير و اميد مبتني بر مشاركت مردم از طريق گسترش نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در اداره كشور است. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها، ميزان مشاركت عمومي در اداره كشور در حوزه‌هاي مختلف است، مشاركت مردم ضامن تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت در جامعه است. ميزان مشاركت مردم معياري براي ارزيابي عملكرد دولت‌ها براي نشان دادن ميزان تعهدات آنها به وعده‌هاي توسعه‌گرايي و قانون‌گرايي آنها است. امروزه دوران دولت‌هاي همه جا حاضر و همه جا قادر به پايان رسيده و دولتمردان آگاه و خردورز مي‌دانند كه امكان پاسخگويي به تمام مطالبات جامعه را ندارند و اگر خود را در اين جايگاه قرار دهند، قطعاً مردم، دولت را متولي همه زندگي خود مي‌دانند و مسئوليت هر كمي و كاستي را به گردن دولت مي‌اندازند. در سال‌هاي اخير شمار سازمان‌هاي مردم نهاد در سراسر جهان گسترش چشمگيري داشته است.

آنها مشاركت افراد جامعه را در فرايند توسعه تقويت مي‌كنند و در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي به دور از بوروكراسي پيچيده بخش دولتي و منفعت‌طلبي بخش خصوصي امكان مبارزه با فقر و گرسنگي، حفاظت از محيط‌‍‌زيست افزايش آگاهي‌هاي عمومي، رفاه و بهداشت خانواده و جامعه، توجه به امور زنان و كودكان و... را فراهم مي‌كنند. سازمان‌هاي مردم نهاد با حفظ ويژگي‌ها و توانمندي‌هايشان در حوزه‌هاي مختلف در همفكري و گفتمان به عنوان صاحبان انديشه و تجربه به صورت كانون‌هاي تفكر در تدوين سياست‌ها و اجراي آنها مي‌توانند به دولت كمك كنند. سياستگذاران معتقد به خرد جمعي، از ابتداي سياستگذاري در تعريف مسائل و حل آنها، گروه‌هاي ذي‌ربط و ذي‌نفع را در امر تصميم‌سازي مشاركت مي‌دهند تا سياست‌هاي مؤثرتري تصويب شود كه ضمانت اجراي آن مردم باشند. لازم است سازمان‌هاي مردم نهاد نيز فعاليت‌شان را نه از روي وظيفه و تكليف بلكه به عنوان يك فضيلت اخلاقي بدانند. فرهنگ كار را در جامعه اشاعه دهند و براي كار داوطلبانه جدي باشند. آنها براي فعاليت مجوز مي‌گيرند ولي بايد تلاش كنند تا اعتبار شبكه سازمان‌هاي مردم نهاد و همكاري و هماهنگي آنهايي كه در حوزه‌هاي مشابه فعاليت دارند موجب هم‌افزايي فعاليت‌ها و بهره‌مندي سطوح بيشتري از جامعه از خدمات آنها مي‌شود بسياري از سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند به صورت زنجيره‌اي از فعاليت‌ها در امتداد يكديگر موفق به انجام فعاليت‌هاي بسيار بزرگتر در سطح ملي و بين‌المللي شوند. با استفاده از سازمان‌هاي مردم نهاد به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف مي‌توان گام‌هاي مهمي را براي افزايش اقتدار ملي و پيشرفت كشور برداشت. تحقق برنامه‌هاي توسعه كشور با وجود سرمايه اجتماعي ميسر مي‌شود. لذا لازم است دولت در جهت بهره‌مندي از سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتمادسازي بايدها و نبايدهايي را در گفتار و رفتار خود لحاظ كند. بايد گفتار و رفتار دولت هماهنگ باشد تا اعتماد عمومي بين دولت و ملت حاصل شود. صداقت، راستگويي، ساده‌زيستي دولت مردان و فساد ستيزي آنها همراه با بيان واقعيت‌ها از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط سخت و خطرناكي كه منطقه خاورميانه در آن به بسر مي‌برد و نياز به وحدت ملي بيش از هر زمان ديگر مي‌تواند موجب درك درست‌تري از ناملايمات، گراني‌ها، تورم و هر معضل اجتماعي و بالارفتن آستانه تحمل و افزايش مشاركت مردم شود. پشتيباني ملت از دولت، قدرت دولت و اقتدار ملي را بالا مي‌برد و جلوي هرگونه تجاوز به ميهن عزيزمان را خواهد گرفت.

 

 

منبع: روزنامه همدلی