آذر منصوري با حضور در غرفه روزنامه همدلي، با توجه به نزديك شدن انتخابات به بررسي نقش زنان به لحاظ حضور در انتخابات مجلس آينده پرداخت اينكه زنان با توجه به شرايط كنوني تا چه ميزان مي‌توانند كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص دهند و اينكه آيا در دولت فعلي گشايشي براي حضور زنان در انتخابات ايجاد شده يا تنها در حد شعار باقي مانده است.

منصوري گفت رويكرد دولت فعلي با توجه به شعارهاي انتخابات متفاوت با آن چيزي هست كه آقاي روحاني در برنامه‌هاي تبليغاتي خود مطرح كردند مثل ايجاد وزارت زنان يا برابري زن و مرد كه كمي به تأخير افتاده است.

او ادامه داد: در طول اين دو سال هم آقاي روحاني به برابري فرصت‌ها و جريان‌سازي فرصت‌ها تأكيد داشتند ضمن آنكه اگر اراده كار وجود داشته اما ساختاري كه بخواهد سازماندهي كند اين ساختار هنوز به وجود نيامده است او تأكيد كرد سامانه اختياري براي نهاد زنان رياست جمهوري هنوز به وجود نيامده اما رويكرد دولت روحاني مثبت است و اميد مي‌رود زناني در مجلس حضور داشته باشند كه از زنان جامعه و مطالبات آنها دفاع كنند منصوري تأكيد كرد حضور زنان در مجلس سبب مي‌شود آنها طرح‌هايي جهت منافع زنان جامعه به مجلس ببرند و آن را به شكل لايحه قانوني درآورده و اجرا كنند. او تأكيد كرد به نظر مي‌رسد فضاي جديد دارد اين تحولات را فراهم مي‌كند منصوري درباره نقش زنان در فرآيند توسعه همه جانبه گفت اگر زنان در عرصه نباشند عاملي مي‌شود كه به توسعه نرسيم، چرا كه زنان هم نقش اساسي در جامعه دارند.

او گفت بايد هم دولت در جهت ايجاد فرصت‌هاي برابر براي زنان برنامه و سامانه و سازوكار داشته باشد و هم جامعه مدني رسانه‌ها احزاب و سازمان‌هاي مردم نهاد براي راه يافتن زنان به مجلس شوراي اسلامي جدي باشند.

منصوري تأكيد كرد ناديده گرفتن‌هاي مشكلات زنان، تنها دامن زنان ما را نمي‌گيرد بلكه دامنگير كل جامعه مي‌شود، چرا كه زنان نيمي از جامعه هستند كه به نيم ديگر متصل‌اند بنابراين براي رسيدن به آن برابري راه سختي را در پيش خواهيم داشت.

 

 

منبع: روزنامه همدلی