صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها نهاد رسانه ای دیداری و شنیداری فراگیر در کشور است که با توجه به توسعه شبکه های درون مرزی و برون مرزی می تواند بیشترین نقش را در انسجام بخشی و تقویت وحدت ملی ایفا کند.در روزهای اخیر بخش برنامه طنزی با عنوان فتیله ها برای بخش کودکان و نوجوانان ،موجب تحریک احساسات و اعتراض مردم برخی از مناطق ترک زبان ایران شده است.شاید در مخیله هیچ یک از گردانندگان برنامه و یا مسئولین صدا و سیما خطور نمی کرد که طنزهای بی مایه برنامه ای تا این حد موجب تحریک احساسات ترک زبانان ایران شود .چه بسا اگر این دقت و نکته سنجی در تولید برنامه ها صورت می گرفت ،اشتباهات و بی تدبیری هایی از این دست رخ نمی داد.فارغ از اینکه یک رسانه با هویت ملی باید دارای مختصاتی باشد که نماد وحدت و آشتی ملی باشد و متاسفانه عملکرد این رسانه فراگیر تا کنون بیانگر این مختصات نبوده است.پس از پخش این برنامه و بروز واکنش ها و اعتراضاتی که بعضا ممکن است از نوع سیاسی هم باشد. لازم بود مسئولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلافاصله مراتب عذ رخواهی خود را به خاطر این سهل انگاری به ترک زبانان کشور اعلام نمایند .بی توجهی به ملاحظات  و حساسیت های قومی ،در برنامه ریزان و تولید کنندگان بخش های از رسانه ملی که باعث می شود بیشتر میلی قلمداد شود،موجب بروز واکنش هایی شده است که در صورت ادامه و بنا بر پیشینه این اعتراضات ممکن است ،بر نگرانی ها دامن بزند.در چنین شرایطی با توجه به عذر خواهی هر چند دیر هنگام رئیس صدا و سیما وظیفه خطیر نمایندگان ،گروهها و شخصیت های تاثیر گذار است که با اقدامی مدبرانه برای برگرداندن آرامش در این مناطق از هر تلاشی فرو گذار نکنند.

به طور قطع چنین بزنگاههایی وقت  مناسبی برای موج سواران که مترصد فرصتی برای تحریک احساسات پاک مردم این مناطق هستند ،نیست .این رخداد زنگ خطری برای صدا و سیما نیز هست که به اقتضای نیاز جامعه و با بهره گیری از کارشناسان خبره که در کشور ما کم نیستند و پرهیز از سطحی نگری در تولید برنامه ها ،اقدام به عرضه برنامه هایی متناسب با نیازهای واقعی جامعه کنند و به خصوص تقویت وحدت و آشتی ملی و پرهیز از تحقیر همه ایرانیان را مبنای تولید برنامه های خود قرار دهند.

گرهی که با دست باز می شود ،با دندان چرا؟؟؟