زنجان - ایرنا - مدیر عامل بنیاد امید ایرانیان گفت: مشارکت مردم ضامن تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از سو استفاده قدرت ها در جامعه است تا قدرت در مسیر حرکت رو به توسعه پایدار جامعه به کار گرفته شود.

فاطمه داداشیان در مراسم افتتاح بنیاد امید ایرانیان زنجان افزود: حرکت به سوی توسعه پایدار نیازمند مشارکت همه اقشار است و این بنیاد رسالت خود را در تشکیل کانون تفکری می بیند که باید همه متفکران و اندیشمندان در آن حضور داشته باشند.

وی یادآورشد: بنیاد امید ایرانیان سازمانی مردم نهاد با تفکر و همکاری مردمی است و بضاعت آن نیز از سوی مردم تامین می شود.

مدیر عامل بنیاد امید ایرانیان گفت: فعالیت در یک مسیر افقی با انسان هایی که هم عرض همدیگر قرار دارند نشانه بارز یک سازمان مردم نهاد است.

داداشیان با بیان اینکه این سازمان ها با هدف فعالیت در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرند، خاطرنشان کرد: به حتم افرادی که پا به عرصه اجتماعی می گذارند تا کارآفرین شوند نیازهایی دارند که باید تامین شود.

وی ادامه داد: در استان و شهر زنجان به لحاظ برخورداری از ظرفیت ها و مراکز علمی توانمند می توان اقدام به تشکیل کارگروه هایی با حضور نخبگان و اندیشمندان کرد.

مدیر عامل بنیاد امید ایرانیان گفت: در این کارگروه ها می توان نسبت به مساله یابی امور تصمیم گیری و نتایج برای تصمیم گیران در سطح ملی ارایه کرد.

داداشیان خاطرنشان کرد: این بنیاد همچون شبکه ای است که می توانیم برای حل مسایل با مشورت همدیگر راهکاری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید پذیرفت که دولت ها قادر به انجام همه امور نیستند و نمی توانند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشند، لذا افزایش همکاری بین دولت و سازمان های مردم نهاد می تواند زمینه همدلی میان مردم و دولت را فراهم و مشارکت مردمی را برای اجرای برنامه ها جلب کند.

مدیر عامل بنیاد امید ایرانیان گفت: مردمی که دولت را قادر مطلق بدانند راه حل نهایی را ورود دولت می پندارند در حالی که وجود سازمان های مردم نهاد می تواند تفکر مردم را نسبت به جایگاه خود و حقوق شهروندی تغییر دهد.

داداشیان با بیان اینکه باید پذیرفت که ایران کشوری در حال توسعه است، افزود: در چنین کشوری همواره باید به تکامل انسان ها فکر کرد و این موضوع جز با مشارکت مردم محقق نمی شود.