الهه کولایی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه در زمینه اهداف و وعده های دولت در حوزه زنان می گوید: آمار دو برابری بیکاری زنان نسبت به مردان در کنار وضع نگران کننده بیکاری دانش آموختگان در کشور ما که سرمایه های عظیمی برای بالفعل شدن این توانمندی های انسانی صرف شده، واقعیت هایی است که دولت را موظف می کند طبق وعده های دکتر روحانی در انتخابات سال 92 فرصت های برابر را برای آن ها در حوزه اشتغال فراهم کند؛ این در حالی است که با نگاهی به شرایط آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی که به تازگی اعلام شده، به تبعیض های ناروایی پی می بریم که در آن اعمال شده و زنان را از فرصت های شغلی گوناگون محروم کرده است. این شرایط در واقع با برنامه های انتخاباتی دکتر روحانی که زنان به آن رای دادند، تناقضی آشکار دارد.


بنا به گفته وی، گذشته از تناقض یادشده، ایجاد اشتغال بر اساس این آزمون در تضاد با قانون اساسی است. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی رفع تبعیض های ناروا به عنوان یکی از مهمترین تکلیف های دولت مطرح شده است. همچنین در آموزه های انقلاب اسلامی ضرورت ایفای نقش فعال زنان در همه امور اجتماعی یعنی در مقدرات اساسی کشور و حوزه هایی نظیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است؛از این رو ضروری است که این بایدها و این نیازها از سوی دستگاه های اجرایی پاسخ مناسب دریافت کند.

 

در این باره، کولایی با یادآوری این موضوع که تغییر فضای جامعه ما مانند دیگر جوامع توسعه یافته زمانبر و نیازمند تلاش مستمر و پایدار است،می گوید: قرن ها زنان به نقش های خانگی مشغول بوده اند و به مرور زمان و بر اساس نیاز، حقوق انسانی و فرصت های برابر برای آنان فراهم شد. درجامعه ما که یک جامعه درحال توسعه است، همچنان مشکلات بسیار جدی فراروی زنان است که ایجاب می کند زنان فعال، نمایندگان مسئول و آگاه در مجلس و دولتی که با وعده دادن فرصت های برابر به زنان به قدرت رسیده، با یکدیگر تلاش کنند تا این نوع رفتارها اصلاح شود و این بی توجهی ها به حقوق حقه انسانی زنان از میان برود.