لهه کولایی بعد از ظهر شنبه در جمع دانشجویان داشگاه کشاورزی مازندران - ساری گفت: زنان باید در مقدرات اساسی کشور حضور داشته باشند و لازمه آن هم توانمند شدن و کسب مهارت توسط زنان است تا بتوانند در امور اساسی و تصمیم گیریها شرکت کنند.


وی با اشاره به این که در آستانه روز جهانی زن قرار داریم گفت: این به آن معنا است که در جهان مشکلاتی وجود دارد که مربوط به حوزه زنان است.

وی با بیان این که مشکلات عمومی زیادی مردم را درجهان دچار کرده است  افزود:بخشی از این مشکلات مربوط به زنان است که نیازمند یک توجه خاص به این حوزه است.

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران تصریح کرد: صدها سال است که پیامبران، فلاسفه، اندیشمندان و نظریه پردازان در جهان برای دفاع از حقوق و کرامت انسانها تلاش زیادی انجام داده اند و تلاش برای دفاع از حقوق انسانها به گونه های مختلف شکل گرفته است.

کولایی با اشاره به پدیده  های دنیای مدرن اظهار داشت: یک مسئله در جهان همچنان  باقی است و آن حقوق زنان و ایجاد شرایط مناسب و برابر برای زنان به عنوان آحاد جوامع انسانی است.

این تئوریسین حوزه زنان ابراز داشت : چگونگی استفاده از ظرفیتهای انسانی در باب توسعه ایجاب می کند که از همه ظرفیتهای جامعه استفاده گرددو برنامه هایی اجرا شود که همه آحاد جامعه بتوانند در آن شرکت کنند.

کولایی با بیان این که ما در بخشی از جهان زندگی می کنیم که مسلمانان و دین بر این کشورها حکومت می کنندافزود: بسیاری از رهبران دینی خارج از جوامع زنان زندگی می کنند و زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت داشته باشند.

مشکلات جدی فراروی زنان

این فعال سیاسی حوزه زنان متذکر شد : زنان پس از ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی برای اجرایی کردن خواسته هایشان با مشکلات جدی روبرو هستند.

وی در بخش دیگر گفت: در جوامعی که دارای نظام سیاسی پدر سالار مبتنی بر رابطه قدرت عمودی است  کرامت انسانی در این جوامع به دلائل تاریخی قابل باور نیست  و در برخی از این جوامع اعتقاد بر این بوده است  که انسانها به مانند گله های گوسفند اداره شوندو یک نگاه تکلیف محور اجرا می شد.

کولایی در خصوص نقش دانشگاه در تغییر نگرشها گفت: نقش دانشگاه در اصلاح و تغییر نگرش جامعه مهم است چرا که روندی از رفتارها و کنشهای اجتماعی در آن شکل می گیرد که افراد را برای ورود به جامعه آماده می کند و ارزشها و موازین را به آنها آموزش می دهد.

وی در ادامه بیان داشت : کارکرد دانشگاه ایجاد انسانهایی بوده که در حوزه جامعه مهارتهایی را بدست آورده و آنراانتقال می دهند.

اصلاحات قانونی در حوزه زنان انجام شود

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: بخشی از اصلاحات قانونی در حوزه زنان باید با شرایط اجتماعی امروز صورت گیرد و یک فرایند اصلاح قانون در این زمینه اجرایی شود.

کولایی با اشاره به نقش زنان در گذشته تصریح کرد: زنان همواره با یک نگرش دینی در گذشته به خانه ها تعلق داشتند و نقش آنان زایش، تیمارداری، همسر داری و خانه داری تعریف می شده است ولی برای اولین بار در کشور ما یک رهبر مذهبی صاحب فتوا حکم می کند که زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت داشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: زنان باید در مقدرات اساسی کشور حضور داشته باشند و لازمه آن هم توانمند شدن و کسب مهارت توسط زنان است تا بتوانند در امور اساسی و تصمیم گیریها شرکت کنند.

این تئوریسین حوزه زنان با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس ابراز داشت :جنگ نقش عینی در گسترش جایگاه زنان داشت تا در نبود مردان و حضور آنان در صحنه جنگ آنان توانستند وظایف خانه و فرزندان را برعهده داشتند و فرصتهای جدیدی را در اختیار آنان گذاشت تا نقشهای جدیدی در جامعه داشته باشند.

زنانه شدن فقر در جهان

الهه کولایی با بیان این که باپدیده جدیدی در جهان با نام زنانه شدن فقر روبرو شده ایم افزود:در دهه ۹۰ با خشونت و تجاوز سیستماتیک به زنان در حوزه بالکان روبرو بوده ایم و حال نیز زنان ایزدی در خاورمیانه که باعث گردید جامعه جهانی نسبت به تجاوز به زنان یک عظم جدی را انجام دهد.

وی متذکر شد : بخش آرمانی و تجویزی بیان خواسته ها مورد نظر ما نیست آنچه که مبنا قرار می دهیم اجرایی شدن دیدگاه در عرصه عمل است.

این استاد علوم سیاسی گفت: مجمع امور زنان برای بهبود جایگاه زنان تشکیل شد و این برای اصلاح قوانین، فرصتهای مناسب، تبعیضهای حیثیتی و حقوق همه انسانها و زنان مطرح می شود.

وی با بیان  این که پس از قاچاق سلاح و مواد مخدر قاچاق انسان بخصوص در حوزه کودکان و زنان با لاترین میزان قاچاق جهان را دارا است متذکر شد:خرید و فروش کودکان وزنان یک مشکل جهانی است.

کولایی تاکید کرد:الگوهای اعتقادی در دین اسلام الگوی متعالی است اما پس از ۳۶سال در نهادهای قدرت و تصمم گیری سهم زنان یک هشتم تا یک بیستم  است و در حوزه سیاست م حضور زنان هیچگاه بیشتر از ۵ درصد نبوده است.

این فعال سیاسی حوزه زنان خاطر نشان کرد: آنچه که در مورد عملکرد ما قضاوت می شود اعتقادات و باورهای دینی نیست بلکه کارکرد ما در حوزه زنان است که در عمل چه سهمیه ای بای ورود زنان به مجلس وجود دارد.

وی تاکید کرد: زمانی می توانیم سررا بالا بگیریم که نگوییم حضور زنان در پستهای اجرایی نزدیک به صفر است و زمانی می توانیم ادعای گامهای بلند کنیم که تبدیل به آمار مثبت شود.

کولایی در پایان متذکر شد: ما به دنبال برابری زنان و مردان و فرصتهای برابر برای زنان و مردان هستیم و به روز کردن و امروزی کردن الگوهای متعالی دینی باید اجرایی و عملیاتی شود.

 

 

منبع: خبرگزاری مهر