به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در همایش ملی سازمانهای مردم نهاد که با حضور رئیس جمهور و 2000 نفر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار شد، اولین نماینده سازمانهای مردم نهاد که مشکلات و مسائل این حوزه را با رئیس جمهور مطرح کرد؛ نماینده سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان بود.

منیر آمدی قمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به رئیس جمهور با بیان این پیشنهاد که روز 22 مرداد هر سال به عنوان سازمانهای غیر دولتی تثبیت شود، گفت: یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه درهر کشور وضعیت زنان و میزان مشارکت اجتماعی آنان است.

وی ادامه داد: افزایش دانش آموختگان زن در کشور سبب توسعه علمی، خودآگاهی و آگاهی های جنسیتی در آنان شده به طوری که مشارکت در همه حوزه ها را هم حق و هم وظیفه خود می دانند.

آمدی افزود: زنان در هر زمینه ای عامل تغییر و حامل استراتژی و راهبرد هستند؛ و در انجام این امور فرآیند محورند و نه نتیجه محور به همین دلیل مشارکت آنان جهت نیل به توسعه پایدار ضروریست.

وی تاکید کرد: اگر بخش اول توسعه پایدار که تولید ثروت است، توسط مردان آغاز می شود بخش دوم و سوم که توزیع عادلانه ثروت و حفظ محیط زیست است با تلاش زنان پایدار می شود، بنابراین استفاده از دیدگاههای زنان و مدیریت فرآیند محور آنان ضروریست.

این فعال جامعه مدنی اشاره کرد: زنان نقش مهمی در دور کردن جامعه از خشونت های فکری و علمی و ایجاد صلح در درون و برون کشور و جامعه دارند و در این میان سازمانهای غیر دولتی زنان فرصتی بی بدیل برای دسترسی به توسعه پایدار در کشور هستند.

آمدی با اشاره به 5 مطالبه سازمانهای مردم نهاد زنان گفت: ایجاد ساز و کاری برای استفاده از مشورت، رصد و پایش زنان مانند اختصاص جایگاهی برای سازمانهای غیر دولتی زنان در شوراهای تصمیم گیری، مدیریت علمی درحوزه زنان و قطع حرکتهای غیر علمی مقطعی و انفعالی در این حوزه، ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای فعال شدن توانمندی های زنان به ویژه در عرصه اقتصاد و اشتغال، ایجاد یک اتاق فکر تخصصی درحوزه زنان، استفاده از دستاوردهای سازمان های غیر دولتی زنان از جمله مطالبات ما است.

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان عدم استفاده از توانمندی های زنان در عرصه اقتصاد و اشتغال را زنده به گور کردن دانایی دانست و افزود: ضرورت دارد در اتاق فکر تخصصی حوزه زنان علاوه بر زنان از مردان خردمندی که از جایگاه برابر انسانی به زنان می نگرند، استفاده شود.