آذرمنصوری در جلسه ای که به مناسبت تقدیر و تشکر از اعضا شورای مرکزی و هیئت داوری دوره ی قبل در نشست شورای مرکزی جمعیت زنان برگزار شد طی سخنان کوتاهی گفت: اگر در مقوله ی زنان جدی کار نکنیم ، زمین بازی را از دست خواهیم داد و دستهایی در خارج از کشور در کار هستند تا شکاف موجود در ایران را گسترده کنند و در این راه ابایی ندارند از اینکه کسی را که در کشور کار سیاسی نکرده در کنفرانسی در پارلمان کانادا به عنوان زن سیاسی ایرانی معرفی کنند.

وی افزود : سعی ما در احزاب زنان اینست که جزیره ای عمل نشود . ما در احزاب زنان فکر و اندیشه ی زنان را می پرورانیم ولی ضمن فعالیت در حزب زنان در احزاب دیگر نیز فعالیت می نماییم .

منصوری تأکید کرد: مبحث زن و نواندیشی دینی را در جمعیت باید بطور جدی پیگیری کرد و تحقق برابری زنان با مردان با تکیه بر فقه و نواندیشی دینی امکان پذیر است.