دهمین دور مجلس شورای اسلامی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که با تغییرات چشمگیری در مقایسه با مجالس سه دوره قبل ایران همراه شد.یکی از این تفاوت ها افزایش نرخ حضور زنان بود که تعداد زنان به دو برابر مجلس نهم رسید.به طور قطع این افزایش حضور مرهون گفتمان سازی و تلاش ها و پیگیری هایی است که از مدت ها قبل فعالین این حوزه در دستور کار خود قرار داده اند و امیدوارند که این گام نسبتا موفقیت آمیز ،زمینه پر کردن شکاف های جنسیتی موجود در کشور را فراهم کند.

علی القاعده این گام در صورتی با موفقیت همراه خواهد شد که فراکسیون زنان بتواند از حداکثر ظرفیت های موجود برای پیشبرد و به نتیجه رسیدن مطالبات زنان ایران از مسیر نهاد قانونگذاری کشور استفاده ببرد و با تاکید بر رویکرد تعاملی در فضای مجلس و نیز جامعه زنان ایران برای تحقق برنامه های واقع بینانه بهره لازم را ببرد.

نمایندگان زن می تواننددر کنار برنامه ای که در سطح کلان برای مجلس دهم توسط ائتلاف امید به مطالبات زنان توجه کرده ، سرفصل هایی را به منظور تبیین برنامه های زنان در مجلس آینده مد نظر قرار دهند.

این سرفصل ها عبارتند از :

1.بازنگری قوانین و مقررات جهت تطبیق با شرایط زنان شاغل و ایجاد سازگاری در مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی آنان از طریق لحاظ تسهیلاتی برای زنان شاغل ،مرخصی والدین (برای زنان کارمندو کارگر)تسری و شمول مزایای زنان شاغل رسمی به زنان غیر رسمی ،الزام دستگاهها به در نظر گرفتن مراکز نگهداری کودکان در جوار خود،ساعات کاری شناور و انعطاف پذیری به منظور ایجاد سازگاری در مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی زنان و ...

2.اصلاح تصاویر و چهره ارائه شده از زنان در کتب درسی و تجدید نظر در تصاویر و مفاهیم مروج نقش های کلیشه ای و سنتی زنان.

3.نظارت بر توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار و تعادل جنسیتی در بازار کار ،توسط دستگاههای متولی.

4.نظارت بر تحقق حقوق بنیادین کار(آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلهای مدنی ،حق ساماندهی و مذاکره دسته جمعی ،تساوی مزدها برای زن و مرد در قبال کار هم ارزش،منع تبعیض در اشتغال و حرفه،رعایت حداقل سن کار ،ممنوعیت کار کودک(رعایت حداقل دستمزد متناسب با معیشت)

5.نظارت بر امکان تامین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی خانوار و تضمین خدمات بهداشتی ،درمانی و توان بخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت برای زنان سرپرست خانوار و خانواده های کم در آمد و واقع در سه دهک پایین در آمدی.

6.وضع ،بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و ناعادلانه در چارچوب گفت مان نو اندیشی دینی ،اعم از قوانین مدنی،مجازات اسلامی و ...

7.تلاش برای همگرایی بیشتر مجلس با جنبش جهانی ائتلاف برای صلح و توجه به نقش پیشرو زنان در دور کردن خطر افراط گرایی در منطقه و تحقق صلح و امنیت بین المللی.

8.تلاش برای افزایش سهم زنان در احراز کرسی های مجلس و شوراهای محلی با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی .

9.نظارت بر اصلاح تصاویر و چهره ارائه شده از زن و نقش و جایگاه وی در رسانه های جمعی.

10 رفع خشونت علیه زنان،از جمله اتخاذ تدابیر قانونی،بازدارنده و حفاظتی-حمایتی،از قبیل :تاسیس خانه های امن،راه اندازی خطوط تلفنی بحران و ...

11.تصویب قوانین لازم به منظور احتساب سهم زنان خانه دار در تولید ناخالص ملی کشور.

امید می رود در مجلس دهم شورای اسلامی با افزایش کمی و کیفی زنان، شاهد تحقق این برنامه ها ، کاهش شکاف جنسیتی و رفع مطالبات زنان ایران باشیم.

منبع: هفته نامه صدا