زنان ما خيلي جدي در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد عرصه سياسي شدند اما به دليل کلان نگري و قدرت ديدي که در زنان کشورمان سراغ داريم خوشبختانه نه تنها زنان ما از ادامه حضور در اين صحنه قهر نکردند بلکه با آشنايي تنگاتنک با موقعيت سياسي، اجتماعي و درک واقعيت ها از نزديک انگيزه بيشتري براي کمک به روند اداره امور سياسي کشور و تلاش براي نهادينه شدن اصلاحات پيدا کردند. نکته مهم اين است که چون کار در مجلس، کار برنامه ريزي شده و منسجم و گروهي است و افراد به تنهايي قادر به پيش بردن برنامه هاي کلان وملي نيستند مردم در راي دادن به ترکيب گروه هايي توجه کنند که کارآمد و هماهنگ تر باشند.
  

منبع: روزنامه ایران