در این نشست که به همت جمعیت زنان مسلمان نو اندیش برگزار شد،  ژيلا شريعت پناهي،فاطمه راکعي، مينو مرتاضي لنگرودي،شهربانو اماني و فروز رجايي فر سخنرانی کردند.

شريعت پناهي نويسنده و فعال حقوق زنان در ابتداي صحبت خود با اشاره به  اين که ما قصد ستيزه گري و دشمني با آقايان نداريم، گفت: صرفا مي خواهيم در راستاي رسيدن به تعهدات بين المللي ايران تلاش کنيم. براساس تعهد مجلس ايران در اتحاديه بين المجالس در دهه 70 ما بايد بتوانيم سهم زنان را از پارلمان تا انتهاي سال 94به 30 درصد برسانیم  وگرنه از برخي امتيازاتي که اين اتحاديه براي مجالس درنظر گرفتهراست، محروم مي شويم. او با اشاره به اين که به جز اختلاف نظر در تفسير کلمه رجال هيچ محدوديت ديگري  در حضور سياسي اجتماعي زنان در قانون اساي و قوانين مدني ما وجود ندارد، گفت :يکي از برنامه هايي که ما بايد روي آن متمرکز شويم ،کانديد شدن زنان است.خانم ها و آقايان بايد  خانم هاي صاحب صلاحيت را براي پيش قدم شدن در ثبت نام تشويق کنند. وی با اشاره به اين که اگر بخواهيم براي تغيير يک فرهنگ در يک جامعه حرکت کنيم سه راه حل وجود دارد گفت :مساله اصلي تربيت است.اگر من مادر فرزندم را درست تربيت کنم در نسل بعد بسياري از مسائل خود به خود حل مي شود. اما راهکار دوم، راهکاري ميان مدت است. يعني از طريق عوامل فرهنگ ساز مثل صدا وسيما ، کتاب ها و روزنامه ها و نشريات و ساير رسانه هاي جمعي مي توان اميد به تغيير بست ..سومين راهکار همين کاري است که مي کنيم يعني تغيير قوانين از طريق افزايش حضور زنان در مجلس..هرچه تعداد زناني که به مجلس مي رود، بيشترشود امکان تغير قوانين به نفع زنان بيشتر است.ما شاهد بوديم که در دوره اي قانون ارث اصلاح شد. قبلا زن از زمين زن ارث نمي برد ولي الان مي برد.مهريه به نرخ روز شد و ديه زن و مرد در قتل غير عمد برابر شد .مسائل زياد ديگري هم هست که بايد و مي توان به همين شکل آنها راهم حل کرد.در ماجراي خروج از کشور به اذن همسر شاهد بوديم که يک خانم ورزشکار بدون اذن شوهر و با کمک  قانون توانست از کشور خارج شود. اين حق بايد براي همه زنان فراهم شود که به جاي حق اجازه مساله هماهنگي جايگزين شود.هم براي مرد وهم زنان. ما قائل به اين هستيم که همه امور خانواده بايد با هماهنگي هم زن و هم مرد پيش برود .در مورد ماده قانوني که مي گويد رياست خانواده با مرد است ما مي گوييم مديريت بر اساس صلاحيتها و با مشورت مثل هر امر ديگري بايدصورت گيرد او افزود:.من صحبتهاي خودم را در سه بخش جمع بندي مي کنم.اول اين که هر خانم صاحب صلاحيتي بايد اسم نويسي کند.اگر 20هزار خانم صاحب صلاحيت نام نويسي کنند تعداد زيادي باقي مي مانند که تاييد صلاحيت شده اند؛ اما اگر تعداد کمي نام نويسي کنند قطعا تعداد تاييد صلاحيت شده ها هم به همان نسبت کم خواهد بود.دوم اين که با خانم هايي که ازسوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت مي شوند، حتي اگر به جناح اصولگرا تعلق داشته باشند بايد گفت وگو و مصاحبه شود و قانعشان کنيم که يکي از وظايف آنها در مجلس تلاش براي قانونگذاري به نفع زنان است.سومين راهکار به نظر من اين است که در پوستر ها تلاش شود به جاي شخص محوري به سوي مطالبه محوري برويم.

دکتر فروز رجايي فر از دانشجويان تسخير کننده سفارت آمريکا سخنران بعدي بود که گفته شد قرار است به نمايندگي از طيف اصولگرا سخنراني کند اما خانم رجايي فربا اشاره به اين که به هيچ يک از دو طيف اصولگر و اصلاح طلب تعلق ندارد بلکه درعين حال هم اصلاح طلب است و هم اصولگرا گفت: من يک زن فعال مسلمان هستم و نه يک فعال زن.او با اشاره به صحبت هاي خانم شريعت پناهي با تاکيد روي قوانين اسلام گفت: من خوشحال هستم که ايشان روي بحث تغيير قوانين زنان از کانال اسلام تاکيد کردند چون به اعتقاد من هر تغيير به جز از کانال اسلام امکان پذيرنيست.براي تصحيح قوانين مدني نمي توانيم از چارجوب اسلام خارج شويم .او درباره روش هاي تغيير هم گفت: به نظر من بايد با احتياط و  محافظه کاري با اين مساله برخورد کرد با هيجان و جنجال فقط ممکن است حساسيت ها را بيشتر کنيم و مشکلي هم حل نشود.به اعتقاد من مساله اصلي ما بهبود وضعيت زنان است و ما نبايد ازاين هدف با شيوه هاي نادرست دور شويم. او با اشاره به اين که حضور زنان در عرصه عمومي جهان را جاي بهتري براي زندگي مي کند به يکي دو گزارشي که در حوزه آسيب شناسي حضور سياسي زنان از سوي  مرکز پزوهش هاي مجلس انجام شده اشاره کرد و در ادامه گفت من پيشنهاد مي دهم که به جاي سهميه و عدد روي کيفيت تمرکز شود چرا که من فکر مي کنم تاکيد روي سهميه ظلم به خود زنان و ديگر افرادي است که توانايي وشايستگي دارند و از امکان حضور باز مي مانند.ما به اندازه کافي زنان شايسته داريم که بتوانند وارد مجلس شوند. من پيشنهاد مي کنم که در هر کميسيوني در مجلس حتما يک زن حضور داشته باشد تا مسائل مربوط به زنان را در کميسيون توجيه و تبيين کند. اين درحالي است که حتي در برخي کميسيون ها مثل کميسيون آموزش به بيش از يک زن نياز داريم. به اعتقاد من مساله زنان در کنار مسائل بزرگي که نظام ايران را تهديد مي کند مساله اي در حاشيه است.هدف ما از رفتن به مجلس بايد اثرگذاري باشد.براي  رفتن به مجلس از کارهاي جنجالي و حسايسيت زا استفاده نکنيم چون ممکن است به سوء برداشت منجر شود. اين سوء برداشت هميشه هست. ما بايد بدون ايجاد حساسيت با احتياطي که شاخص حرکت هاي زنان است حرکت کنيم.

مينومرتاضي لنگرودي فعال حوزه زنان هم سخنران بعدي مراسم بود.او بحث خود را با فلسفه گفتماني فوکو آغاز کرد و گفت: مشارکت سياسي زنان هم استراتژي و هم تاکتيک است. در بحث اول ما با موضوعاتي مثل هويت، قدرت،حيثيت وسياست مواجهيم. در قدم اول مي خواهيم ببينيم پتانسيل هاي سياسي و واقعيت هاي اجتماعي زنان در وضعيت کنوني چيست.آيا مي توان اميدي يا الگويي يراي افزايش مشارکت سياسي زنان در چارچوب همين قانون اساسي و قوانين مدني داشت. در کشورهاي برامده از جنگ و انقلاب معمولا  فضاي سياسي اجتماعي قطبي است و گفتمان روايت مسلط، خودش را درموضع حق و ديگري را در موضع باطل قرار مي دهد.  در اين نوع روايت بر اساس قالب ما و ديگري مرزهاي هويتي اي ساخته مي شود که هيچ کدام حقيقي نيستند. نقش قدرت در اين جامعه دو قطبي است که اهميت پيدا مي کند..فوکو قدرت را به منزله شبکه روابطي مي داند که همواره در حال تاثير گذاشتن روي هم هستند و روي همه دوايراجتماعي گسترش مي بابند. او مي گويد قدرت همچنان که در مناسبات جاري است مقاومت ايجاد مي کند. يعني ما از طريق مقاومت ژرف قدرت پيدا مي کنيم ودرچالش با قدرت، آزادي به دست مي اوريم .يعني اساسا هيچ رابطه اي خارج از رابطه مقاومت قدرت و ازادي وجود ندارد.در بررسي تاريخ جنسيت هم ما مي بنيم تاريخ جنسيت درواقع چيزي جز توزيع روابط قدرت و دانش برخاسته از اين روابط نيست. در عين اين که قدرت تمايل به اداره بدن دارد و از طريق  جنسيت کليشه هايي را مي سازد و درعين حال مقاومت جنسيتي راهم شکل مي دهد.چگونه است زنان انساني در همه کنش هاي سياسي نقش اول دارند تا جايي که اگر نباشد اصلا جنبش ها شکل نمي گيرد است اما اين جنبشها منجر به ارتقا يا تحقق حقوق مدني زنان نمي شود.چگونه است در زمان پهلوي وقتي امتيازاتي براي برساخت مصنوعي يک جامعه مدرن به زنان داده مي شد اما توده هاي زنان به جاي برخوردار شدن از اين امتيازات زندان ها را پرمي کردند و با اين سيستم مخالفت مي کردند.از اين روست که افزايش مشارکت زنان استراژي است و قدرت و جنسيت درهمه حوزه هاي اجتماعي به ذات وجوددارد .بدن ها را کنترل مي کنند بر انها تاثير مي گذارند اما همان اندازه مدل شکلگيري مقاومت در مقابل اين بدن سازي ها شکل مي شود و گفتمان ازادي معنا خودش را پيدا مي کند .چرا مي گويم افزايش مشارکت زنان قدرت به مثابته استراتژي همه جا هست، همه انسان ها و نهادها و بدن هابه مثابه سازگارهاي قدرت دران سهیمند و مجري اند. افزايش مشارکت سياسي زنان هم استراتزي است .تا وقتي قدرت به معناي استراتژي هست مقاومت هم هست. بنابراين ازادي هم وارد استراتژي مي شود اگرقدرتي نباشد مقاومتي نيست واگر مقاومتي و قدرتي نباشد ازادي معنا پيدا نمي کند.عملکرد قدرت هم به گفتمان نقد ارتباط دارد.يا نقد به مثابه تاکتيک مي تواند وارد شود.زنان بايد بتوانند گفتمان غير رسمي افزايش مشارکت سياسي را به گونه اي پياده کنند که گفتماني را  به صورت مشارکت ملي تابع منافع ملي صورت بندي کنند. الان چالش اصلي ما اين است که ما چگونه اين گفتمان افزايش مشارکت سياسي زنان را به مطالبه دوران بدل کنيم؟چه طور بايد بامنافع ملي و خانواده و شرع اين گفتمان را چفت وبست بدهیم. بايد گفتار و کرداهاي گفتماني  بتواند هدف و وسيله را همراستا کند.ما بيش از هرچيز در وهله اول مجبوريم آدرس بدهيم. ادرس مجلس کارامد و اين که زنان نماينده کارامد چه ويژگي اي بايد داشته باشد.من هم معتقدم که اين ظرفيت در قران هست اما چه طور مي شود اين مطالبه را به متن جامعه آورد؟..مفروص ديگر ما اين است که به رغم نابرابريهاي موجود براساس نگرش فقهي مصلحت انديش و شرع مصلحت انديش بسياري از حوزه هاي نابرابري را در صورت دستيابي به کرسي هاي مجلس تحت اراده دولت و موقعيت نمايندگي  مي توان اصلاح کرد.

شهربانو اماني نماينده مجلس ششم سخنران بعدي بود.او با اشاره به تلاش هاي 20 ساله براي رسيدن به دموکراسي درباره اين که چرا مجلس ششم نتوانست در حوزه تغيير قوانين زنان قدمهاي بزرگي بردارد به تلاش اقليتي اشاره کرد که در مجلس ششم در کار  اخلال ايجاد مي کردند و سعي در دور زدن مجلس داشتند. او گفت: «خانم رجايي فر صادقانه گفتند که زنان اصوگرا هم در باره مطالبات زنانه اش همان دغدغه اي را دارد که زنان اصلاح طلب دارند آقايان نبايد نسبت به حضور زنان در مجلس دچار نگراني شوند. مگر زنان فقط مطالبات به حق زنان را طلب مي کنند؟ يک زن نماينده مثل همه جا مي تواند در مجلس هم به  وظيفه قانوني اش عمل کند و به همه حوزه ها ورود کند. و پيگيري مطالبات زنان يک وظيفه مضاعف بردوش اوست.» او با اشاره به اين که تقريبا تا مجلس سوم قوانيني محدود کننده عليه زنان داريم.افزود:«از مجلس چهارم زن ها کمي به خودشان آمدند. مجلس پنجم اوج تعداد تمايده هاي زن از نظر کمي بود و از هر دو جريان  در مجلس وجود داشتند اما يک  توافق نانوشته داشتيم که اگر در حوزه زنان موضوعي يا لايحه اي  ارائه مي شود جريان اکثريت که اصولگرايان بودند اصلا زنان عليه زنان صحبت نکنند. .او با اشاره به اين که چرا در مجلس ششم علي رغم همه بسترهاي مناسبي که وجودداشت ،نتتوانستيم به دستاوردهايي برسيم گفت:« اقليت مجلس پنجم يک اقليت توانمند بود که  قاعده بازي را رعايت مي کرد اقليت مجلس ششم  به جاي اين که قواعد بازي در مجلس را رعايت کند و مطالبات جريان فکري و باوري که دارد را پيش ببرد، مجلس را دور مي زد و. پيش  مي رفت. » اماني بااشاره به اين که اصلاح طلبان اشتباهات خود را در انتخابات سال 84 پذيرفته اند و درس گرفته اند، گفت:  از سويي ديگر مردم تهران هم به مردم ايران بدهکارند که در خانه نشستند . و راي مردم تهران به عنوان يک قطب سياسي کشور بسيار تاثير گذار است .از سويي ما 180 کرسي تک نماينده داريم که در برخي حوزه ها زنان ثابت کرده اند مي توانند اين تک کرسي ها را تصاحب کنند نمونه آن هم اين است که مثلا در شوراي شهر مرزي ترين شهر کشور يک زن راي اول را مي آورد يااستاندار سيستان بلوچستان نهضت جذب مديران زن ايجاد کرد، چون مي داند که ميتوانند تحول در مديريت ايجاد کنند.مي دانند سالم وسلامت کار مي­کنند.

فاطمه راکعي دبيرکل جمعيت زنان مسلمان نو انديش هم سخنران آخر مراسم بود که گفت با صحبت هايي که شد  ولابي هايي که با زنان از سه طيف اصولگرا،اصلاح طلب وفعالان مدني انجام داديم، به همصدايي هايي رسيديم مبني بر اين که  همه بر عدد 30 درصد کرسي درمجلس تاکيد داشته باشيم يا از طرح مسائلي که ممکن است  نوعي استنباطات فمنيستي ايجاد کند، دوري کنيم.زنان مي توانند ازبرخي نگرش هاي سياسي خود  براي پيش بردن اهداف مشترک جمعي  خود چشم پوشي کنند .آنها ويژگي هاي ممتازي مانند مسووليت پذيري، تعهد وايثار و از خود گذشتگي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار دارند که انها را ازاين نظر ممتاز مي کند. او با بيان اين که به اعتقاد من بايد زنان متخصص ثبت نام کنند و نامزد شوند و جامعه هم کمک کند تا آنان  بتوانند خود را بهتر به جامعه معرفي کنند، گفت: ما در مجلس ششم نهضتي را شروع کرديم مثل  راه اندازي مرکز پژوهش هاي مجلس ششم وسعي در حل وفصل قوانين مغاير با حقوق زنان داشتيم.شوراي نگهبان در مجلس ششم مسائلي مانند تفاوت ارث وديه را نپذيرفت، اما الان آنها هم به لزوم حل اين  قبيل مساله رسيده اند.شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان قطعا به موقع  با نهادهاي موثر و تصميم گيرنده در موضوع انتخابات به خصوص زنان وارد مذاکره خواهند شد و کارگاه هايي هم درجهت توانمند سازي زنان براي انتخابات برگزار خواهيم کرد.

گزارش:  مهسا جزینی