اتاق مديران زن ايران با برگزاري انتخابات هيات مديره فعاليت خود را آغاز كرد. اين انتخابات روز گذشته با حضور هيات امنا و اعضاي اين تشكل در وزارت صنعت معدن و تحارت برگزار شد و طي آن ٩ نفر عضو رسمي و ٢ نفر عضو علي البدل آن از بين ١٨ كانديدا انتخاب شدند.

اتاق مديران زن ايران با همكاري سازمان مديريت صنعتي در خانه مديران ايجاد شده و با هدف ارتقاي سطح توانمندي مديريتي زنان قصد دارد تا در زمينه تحقق مشاركت حداقل سي درصدي زنان در جايگاه هاي مديريتي و تصميم گيري كشور تلاش كند. 

سهيلا جلودارزاده، پريچهر سلطاني، مهرانگيز يقين لو، فاطمه داداشيان، مجران هوشيار، ساعده سيما، كتايون سپهري، مرجان قنبرپور، فرحناز مينايي پور اعضاي اصلي و فاطمه مقيمي و فرزانه معصومي نيز اعضاي علي البدل هيات مديره اين تشكل هستند. 

 

گفتنيست چندي پيش در مراسمي با حضور شهيندخت مولاوردي معاون زنان رياست جمهوري از سند اتاق مديران زن ايران رونمايي شده بود.