در اولين جلسه شوراي مرکزي جمعيت زنان مسلمان نو انديش دکتر فاطمه راکعي به عنوان دبيرکل جمعيت و دکتر سهيلا صلاحي مقدم به عنوان معاون دبيرکل جمعيت زنان مسلمان نوانديش انتخاب شدند.