پنجمين جلسه مجمع عمومي زنان مسلمان نو انديش براي برگزاري انتخاب اعضا و بازرسان جديد شوراي مرکزي اين جمعيت روز يکشنبه بيست و پنجم خرداد ماه با حضور نماينده وزارت کشور برگزار شد. س از تلاوت آياتي از قرآن کريم ، هيأت رئيسه جلسه به صورت ذيل انتخاب شدند:  خانم دکتر مرضيه موسوي به عنوان رئيس ، خانم فائزه دولتي دبير و خانم فريبا عبادپور به عنوان منشي جلسه

پس از استقرار هيأت رئيسه ، رأي گيري به صورت کتبي و مخفي برگزار شد و افراد شوراي مرکزي و بازرسان به شرح زير انتخاب شدند:

خانمها دکترفاطمه راکعي، دکتر سوسن باستاني، دکتر الهه کولايي، دکترسهيلا صلاحي مقدم، دکترزهره خسروي، مهديه مينوي، مهندس آذر منصوري، عرفان نظر آهاري و مهين اربابي به عنوان اعضاي اصلي شوراي مرکزي و خانمها دکتر فاطمه داداشيان و دکتر منصوره شهرياري احمدي به عنوان اعضاي علي البدل. همچنين خانمها طاهره نقي­ئي، رقيه عبادي و شيرين سليماني به عنوان بازرسان اصلي و خانمها : هما ريحاني و فريبا سليماني به عنوان بازرسان علي البدل به مدت دو سال انتخاب شدند.

در پايان جلسه وبسايت جمعيت زنان مسلمان نو انديش رونمايي شد.