در اولین جلسه ی شورای مرکزی در دوره ی جدید مراسم تقدیر و تشکر از اعضای شورای مرکزی دوره ی قبل و هئیت داوری و به ویژه از زحمات و همراهی های خانم آذر منصوری قائم مقام سابق دبیر کل جمعیت زنان م سلمان نو اندیش برگزار شد .

در این جلسه احکام روسای هیئت اجرایی و دفتر سیاسی و کمیته های جمعیت زنان داده شد . و خانم نورا کنعانی به عنوان قائم مقام دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در دوره جدید انتخاب شد.