گروه علمی تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران با مشارکت معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده (دستیاری حقوق شهروندی و کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی) جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، کمیته حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن علمی برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان

زمان: سه شنبه 20 آذر، ساعت 15 الی 19

سخنرانان:

دکتر معصومه ابتکار معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

شهیندخت مولاوردی دبیر کل جمعیت حمایت ازحقوق بشر زنان

دکتر صدیقه وسمقی دکتری فقه و مبانی اسلام و استاداسبق دانشگاه تهران

اشرف گرامی زادگان مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده

زهرا داور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد د تهران جنوب و نایب رئیس انجمنایرانی مطالعات زنان

شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امورزنان و خانواده

دکتر خلیل میرزایی استاد دانشگاه و مدیر گروه جامعه شناسی صلح