یکی از قطعاتی است که از سال‌ها پیش در ماه رمضان پخش می‌شده است. و هر زمان که آن را می‌‌شنیدم، در همه روح و جانم تاثیر می‌گذاشت و هنوز هم می‌گذارد. استاد شجریان با همه وجود و اعتقادات و ایمانش این اثر را خوانده است. ربنا یک قطعه هنری – اسلامی محض به لحاظ تاثیرگذاری و ساختاری است. آن روحی خاصی که در این اثر جاری است باعث می‌شود انسان به نوعی ویژه و خاص به خدا نزدیک می‌کند. به جرات می‌توانم بگویم که ربنا یکی از بهترین قطعه های نیایشی هم به لحاظ تکنیک، هم به لحاظ آواز و هم از نگاه هنری است.