در این زمانه بد ، خوبی‌اش تماشا داشت کسی که ریشه در اندیشه‌های والا داشت به حوصله که ورق می زدی ، چقدر ، چقدر کتاب زندگی‌اش قصه‌های زیبا داشت کسی که عشق ، فقط عشق ، اهتمامش بود برای کل جهان ، قلب کوچکش جا داشت به یمن دولت عمری درون پژوهی محض چه طرحهای شگفتی برای دنیا داشت ! به رغم چهره‌اش آرام و پرتبسم ، آه به چشمهاش ولی دردهای خوانا داشت بزرگ بود و نمی‌گفت کوچکی‌ها را همیشه روی لبش یک سکوت گویا داشت چه […]

 

منبع: روزنامه اطلاعات