اللهم اني اسألك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا.....

عيد سعيد قربان، عيد ذبح نفس اماره ونوعي جهاد با نفس در جهت زدودن تعلقات و وابستگي دنيوي ومادي ورهايي از زندان مال پرستي ودنيا طلبيست و قرباني كردن نيز از مظاهر آن محسوب مي گردد. عيد قربان بر اساس ادعيه وارده متعلق به تمامي مسلمين است ، بطوريكه در دعاي قنوت نيز به اين امر مؤكداً اشاره شده است: الذي جعلته للمسلمين عيدا.........

بنابر اين ما معتقديم در پرتو اين عيد بزرگ، گردهمايي عظيم مسلمانان رهيافتي براي رسيدن به اعتصام به حبل الله است كه يكي ازمهمترين دستورات اجتماعي اسلام است.

متأسفانه امسال درشرايطي عيد قربان را برگزار مي نماييم كه عليرغم تلاش بي وقفه ي دستگاه ديپلماسي كشورمان دادخواهي خون عزيزانمان درسرزمين مقدس منا، منتج به نتيجه نگرديده و وضعيت شهدا از جمله فرماندار فقيد بندرتركمن، خواهر عزيزمان مرجان نازقليچي همچنان در هاله اي از ابهام باقي مانده است .

جمعيت زنان مسلمان نو اندیش شاخه ي گلستان ضمن عرض تبريك اين عيد بزرگ به تمام مسلمانان، والاترين درودها را نثار شهداي منا نموده، با گراميداشت ياد و خاطره ي این بانوی فقید ، تعالي روح و آرامش ابدي همه درگذشتگان را از درگاه ايزد منان مسئلت مي نمايد.