انّ مع العسر يُسرىٰ (بدرستى كه با هرسختى آسايشى است) قرآن كريم

گلستان در روز جمعه ١٠ ارديبهشت درپرتو همراهى و همدلى واستفاده ى بهينه از سرمايه اجتماعى ( اعتماد /انسجام /تعامل ) تجلى نور اميد رادرسپهر سياسى خود به نظاره نشست .رويكرد تدبير واميد و حاكميت خردجمعى وعقلانيت و تحزّب گرايى ونگرش برنامه اى و توسعه محوراز يك سو و تلاش صادقانه وخالصانه ى صاحبنظران ، جوانان وفرهيختگان سياسى، اجتماعى وفرهنگى درقالب شوراى راهبردى و ائتلاف اصلاح طلبان با محوريت رهبران اصلاحات ازسوى ديگر ، مشاركت حداكثرى آحاد مختلف جامعه را به سوى خويش معطوف نمود بطوريكه مردم با رأى حداكثرى به كانديداهاى ليست اميد ،فرآيند تغيير وتحول در راستاى دستيابى به توسعه پايدار را تسهيل و تسريع نمودند و با تأسى از فرامين حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبرى با نقش آفرينى ارزشمند در عرصه ى انتخابات برگ زرّينى را بر صحيفه افتخارات تاريخى خود افزودند.

جمعيت زنان مسلمان نو انديش شاخه گلستان ، ضمن تقدير و تشكر از حضور ارزشمندمردم خستگى ناپذير استان كه عليرغم بى مهرى ها همچنان بر ادامه راه امام عزيز و شهدا تأكيد مى ورزند اين پيروزى غرور آفرين را به ملت قهرمان ايران و مناديان اصلاحات واصلاح طلبى كشور تبريك عرض نموده اميدواراست منتخبين گرامى مترصد ادامه ى راه شهداى والامقام مجلس شهيد قندهارى و شهيد هزارجريبى بوده ،دركنار دولت تدبير و اميد ،روند عملياتى شدن برجام هاى متعدد را درسطوح ملى و بين المللى در راستاى تأمين رفاه و آسايش مردم و اعتلا و عزت واقتدار نظام مقدس جمهورى اسلامى تحقق بخشند وزمينه ى دستيابى ايران به جايگاه حقيقيش آن چنان كه در سند افق چشم انداز ١٤٠٤ ترسيم شده را فراهم سازند و با اقدام و عمل مناسب قوام دهنده و استمرار بخش حركت اصلاح طلبانه در مسير رشد و توسعه ى پايدار باشند و بتوانند به شايستگى از سرمايه ى اعتماد ملت صيانت و مراقبت نمايند.

والعاقبه للمتقين