ضمن تشكر از خانمهايي كه در سراسر كشور قدم پيش گذاشتند و در انتخابات مجلس خبرگان رهبري ثبت نام كردند و خود را در معرض آزمون و ان شالله انتخاب قرار دادند، در اين فرصت باقيمانده از خانمهايي كه داراي شرايط اعلام شده براي داوطلبان نمايندگي مجلس شورای اسلامی هستند و اين توان و ظرفيت را در خود مي بينند كه وارد عرصه انتخابات شوند، انتظار مي رود ترديد و دودلي را كنار گذاشته و با قائل شدن حق ثبت نام براي خود، به تكليفشان عمل نمايند.

بعضا تصور بر اين است كه مجلس و قوه مقننه چون با قانون سر و كار دارد بنابراين مجلس عمدتا جاي حقوقدانان است كه به نظر مي رسد برداشت اشتباهی باشد. مجلس طبق اصل ٧١ قانون اساسي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند لذا به همان نسبت كه به حضور حقوقدانان نياز دارد به متخصصان تمامي رشته ها و نيز حضور نماينده و صداي مهندسان، معلمان، پزشکان، كارگران، هنرمندان، ورزشكاران و ... هم نيازمند است تا مجلسي كارآمد به معناي واقعي كلمه باشد روي سخنم با خيل عظيم خانمهاي صاحبنظر و متخصص در تمام ساحات و حوزه هاي تخصصي در جامعه امروز ايران است تا اين فرصت تاريخي را كه چهار سال يكبار تكرار مي شود مغتنم شمرده و با پيوستن به حركتي كه براي تشكيل مجلسي همزبان با ملت و همدل با دولت به راه افتاده دين خود را ادا نمايند .