موج جدید کشتار وحشیانه و غیر انسانی گروه موسوم به داعش ،در روزها و هفته های اخیر در لبنان و به خصوص باز شدن پای این گروه تروریستی و خشونت طلب به اروپا ،بر نگرانی های ناشی از  گسترش شعاع خشونت و افراط گرایی افزود.گروهی که با کمال تاسف و شوربختانه خود را اسلامگرا معرفی کرده و توانسته است پیوندی شوم و نامیمون که سالهاست مخالفین اسلام رحمانی و صد البته دشمنان استراتژیک ایران در صدد تولید الگو و نمادی خشن و بی رحم و ناقض حقوق بشر از آن بوده اند را با پرچم اسلام و اسلامگرایی به دنیا عرضه کند.اما فاجعه غم بار اقدام این گروه در قاره اروپا که نقطه آغازش را نیز پایتخت قرانسه -کشوری که هم اکنون اتحادیه اروپا را مدیریت می کند- انتخاب کرده ،زوایای دیگری از خشونت رو به تزاید افراطیون را به نمایش می گذارد.توحشی که به ظاهر کور می نماید ،اما در پس پرده و با توجه به گسترش نفوذ افراط گرایی از برنامه بلند مدت و استراتژیک داعش رمز گشایی می کند.کشتار اخیر داعش در فرانسه را شاید بتوان یک اقدام تروریستی مشابه دیگر خشونت های این گروه در متطقه خاور میانه قلمداد نمود که تا کنون نیز جان صدها انسان بی گناه را گرفته است، اما حضور آشکار این گروه افراطی در اروپا و درست در مرکز یکی از قدرت های این منطقه ،خود می تواند نشانی از دامنه دار شدن و قدرت گرفتن آنان باشد.چرا که اولین تاثیر این خشونت نا امن شدن منطقه برای مردم اروپا و به خصوص مسلمانانی است که در پی یک زیست انسانی ،مسالمت آمیز و روادارانه با پیروان دیگر ادیان الهی در نقاط مختلف اروپا هستند. موضوع مهمی که به ویژه از یک طرف ضرورت  اتحادکشورهای مسلمان را برای مقابله جدی با این دشمن اسلام و اسلام گرایی دوچندان می کند و از طرف دیگر بیم آن می رود  کنترل موج افراط گرایی در آینده ای نه چندان دور از دست کشورهای مسلمان خارج شود.

اما در گام اول نقش و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه ایجاب می کند، صدایی واحد از درون مرزهای ایران برای مقابله با هر نوع خشونت و افراطگرایی شنیده شود.به طور قطع، مقابله با این موج و نیز تاکید و تصریح همه گروههای مدافع منافع ملی فارغ از جناح بندی های مرسوم و موجود ،بر تقویت نقش موثر ایران و دستگاه دیپلماسی قدرتمند جمهوری اسلامی باید مد نظر قرار گیرد.پیام روشن و به موقع رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران و نیز احزاب و شخصیت های موثر نظیر سید محمد خاتمی منادی گفت و گوی تمدن ها و اقدام سریع دولت ایران برای مداخله و تاثیر گذاری بر عزم و اتحاد جامعه جهانی ،هشیاری و دقت نظر ایران را به رخ جهانیان کشید دولتی که دو سال قبل  پیشنهاد جهان عاری از خشونت را در نشست عمومی سازمان ملل مطرح کرد و در سال 2001 نیز رئیس دولت اصلاحات نامش به عنوان معمار گفت و گوی تمدن ها در دنیا ثبت گردید.به طور قطع ظرفیت بی بدیل ایران به عنوان اصلی ترین بازیگر منطقه خاور میانه در موقعیت کنونی و به خصوص پس از موفقیت دولت در مذاکرات هسته ای  بر هیچکس پوشیده نیست. این نقش آفرینی حاصل پیوندی بود که دولت روحانی توانست بین مطالبات مردم و دیگر ارکان قدرت در کشور برقرار نماید و نتیجه آن انعکاس صدایی واحد و قدرتمند از جانب مردم و حکومت ایران در مذاکرات ژنو شد.بدیهی است برای مقابله با این موج خشونت هم  درمنطقه و هم در جامعه جهانی اولین گام، یک صدایی و هم نوایی مردم و دولت و ارکان حکومت ایران  درمقابله با تروریسم و همه اشکال خشونت  است.صدای واحدی که نه تنها هر نوع افراط و تروریسم را از مرزهای ایران دور می کند ،بلکه مقوم وحدت و آشتی ملی و تضمین کننده منافع  و امنیت ملی نیز می باشد.

حال که خشونت و ترور داعش ،مرزهای اروپا را نیز در نوردیده است ،باید بیش از پیش ندای واحد صلح خواهی دولت  و ملت  ایران در منطقه و جامعه جهانی طنین انداز شود .تا این انسجام و اتحاد به اتحاد یکپارچه جامعه جهانی در برابر ترور و خشونت بیانجامد.

 

از سوی دیگر این اتفاقات شوم و گسترش دایره ی افراطی گری و خشونت و جنایت ها به قلب اروپا همزمان با اینکه سیل پناهجویان در حال گریز از همین توحش و جنایتها به دل اروپا جاری است ،می تواند بهانه ای باشد  برای اعمال برخوردهای تلخ و سخت گیرانه علیه پناهجویان بی پناهی که قرار است بنام ورود آنها، اثار این اتفاقات شوم گریبانگیر انها هم بشود و بی پناه تر از پیش شوند .ازین رو ضرورت تدبیر جامعه ی جهانی و سازمانهای بین المللی برای یک اقدام فراگیر و جدی برای این گروه و گروههای مشابه افراطی گرای ضداسلام و متظاهر به نام اسلام و صرفا فعال در زمینه ی جنایت علیه بشریت، مطرح و لازم است با اقداماتی فراگیر و جهانشمول و متحد، با همراهی تمام کشورهای صلح طلب جهان برای خلع سلاح این گروهها و نیز برای زدودن لکه ننگ جنایات علیه بشریت بیاندیشند.تدابیر ملی و بین المللی و راهبردی ایران  در سیاست خارجی با محوریت محو هرگونه خشونت علیه بشریت، در این موقعیت ویژه که این اتفاقات پی در پی، جامعه ی جهانی را متاثر از یک جنایت دیگر  علیه بشریت بزرگ کرده و تلنگری نیز بر تمام این جنایات جاری از سوی این افراط گران در سراسر جهان است، می تواند نقش موثری در فراخوانی بین المللی در راستای پیگیری  طرح گفتگوی تمدنهااز جانب ایرا ن در 2005 و طرح جهان عاری از خشونت دولت تدبیر و امید، با هدف ریشه کنی این جنایات علنی و ضدانسانی و توحش گرایانه ی افراطی باشد.